ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐIHỢP QUẢN LÝ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giám định tưpháp;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt độnggiám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 34/TTr-STP ngày 13/11/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt độnggiám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới Thủ trưởng các Sở, ngành chuyên môn (có lực lượng giám định viên tư pháp,người giám định tư pháp theo vụ việc) tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quychế này.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giámđốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các Sở, ngành chuyên môn liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Giám đốc các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠTĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Nam Định)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các nguyên tắc, trách nhiệm phốihợp và chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết trong công tác quản lý hoạt động giám địnhtư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ngành trong tỉnhvà các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước về giám định tư pháptrên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củacác cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung liên quan đếnhoạt động giám định tư pháp, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý hoạt độnggiám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

2. Việc phối hợp phải kịp thời, đúng quy định củapháp luật và có hiệu quả, đáp ứng thời gian quy định.

3. Việc phối hợp phải đảm bảo tính khách quan vàphù hợp với điều kiện, trình độ, quy trình chuyên môn của tổ chức, cá nhân thamgia. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giảiquyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNGGIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủyban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập tronglĩnh vực pháp y; thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư phápở địa phương, cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễnnhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương, sau khi thống nhất ý kiến với Sở,ban, ngành của tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đểtuyên truyền, phổ biến pháp luật về giám định tư pháp.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liênquan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luậtcần thiết cho đội ngũ người giám định tư pháp ở địa phương; kiểm tra, thanh traviệc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáotheo thẩm quyền.

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập và đăng tảidanh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chứcgiám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý trên Cổng thông tin điệntử của tỉnh.

6. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luậtliên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở, ngành chuyên môn quảnlý về lĩnh vực giám định tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựachọn người thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình, đề nghị Sở Tư pháp trìnhChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

2. Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp trong việc lựa chọn,lập danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc củađơn vị mình đề nghị Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc hoạt động giám địnhtư pháp chuyên ngành và thực hiện chế độ báo cáo liên thông về tổ chức và hoạtđộng giám định tư pháp của ngành mình.

4. Thông tin kịp thời về Sở Tư pháp khi có biến độngliên quan đến các giám định viên tư pháp (nghỉ hưu, chuyển công tác,…).

5. Lập dự toán kinh phí cho hoạt động giám định tưpháp thuộc ngành mình quản lý.

6. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồidưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cần thiết cho giám định viên tư pháp.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp trong việckiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Thành lập, củng cố, kiện toàn Trung tâm giám địnhpháp y tỉnh.

2. Bố trí đủ giám định viên tư pháp và dự nguồn cánbộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp,tạo nguồn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần.

3. Lập dự toán kinh phí cho hoạt động của tổ chứcgiám định tư pháp công lập thuộc ngành quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Bố trí đủ giám định viên tư pháp thực hiện nhiệmvụ giám định theo quy định và dự nguồn cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thamdự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, tạo nguồn bổ nhiệm giám địnhviên tư pháp trong lĩnh vực hình sự và pháp y.

2. Bảo đảm kinh phí, hướng dẫn chi trả trưng cầugiám định của các cơ quan điều tra.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thựchiện việc quản lý hoạt động giám định tư pháp, kinh phí đầu tư cơ sở vật chất,phương tiện hoạt động và các điều kiện cần thiết khác cho các tổ chức giám địnhtư pháp công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện cácchính sách, chế độ ưu đãi đối với cơ quan, đơn vị, người giám định tư pháp khitham gia quản lý nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của Tổ chức giám định tưpháp, Tổ chức chuyên môn

1. Phối hợp với các cơ quan trưng cầu giám định đểlựa chọn, giới thiệu giám định viên tư pháp, phù hợp nội dung trưng cầu giám định;trả lời cơ quan trưng cầu giám định danh sách người được phân công thực hiện việcgiám định. Trường hợp nội dung trưng cầu giám định không thuộc hoặc vượt quá phạmvi quản lý của Tổ chức mình thì phải từ chối giám định và trả lời cho cơ quantrưng cầu giám định. Tạo điều kiện cho người giám định sử dụng trang thiết bị,phương tiện làm việc của tổ chức mình để phục vụ cho việc thực hiện giám định.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban,ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về giám địnhtư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và thực hiện chế độ báocáo theo quy định.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đếnhoạt động giám định tư pháp ở địa phương trong việc thực hiện các quy định củapháp luật về Giám định tư pháp và Quy chế này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết.

1. Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành chuyên môn quảnlý theo lĩnh vực có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, các tổ chức giámđịnh tư pháp, các giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúngchế độ báo cáo theo quy định pháp luật hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu củacơ quan có thẩm quyền về những nội dung có liên quan tới hoạt động giám định tưpháp.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hoạtđộng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnQuy chế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Quychế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn,vướng mắc, đề nghị, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.