ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được sửa đổi, bổ sungtại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19tháng 02 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫnthực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạnđối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nộivụ tại Tờ trình số 298/TTr-NV ngày 10 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmQuyết định này Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, côngchức, viên chức thành lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-UBNDngày 07 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc ban hành Quy định vềnâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận;
- Các cơ quan chuyên môn quận;
- Các đơn vị sự nghiệp quận;
- Ủy ban nhân dân 11 phường;
- Lưu: VT, NV (Hiếu)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

QUY ĐỊNH

VỀNÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNHTÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2013của Ủy ban nhân dân Quận 12)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đây là quy định vềchế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lậpthành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm động viên cán bộ,công chức, viên chức thi đua lao động sáng tạo, có sáng kiến cải tiến lề lốilàm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Đối tượng

1. Cán bộ, công chức, viên chức xếplương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ theo Nghị địnhsố 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ trong các cơ quan quảnlý hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

2. Những người làm việc theo chế độhợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 củaChính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quanhành chính.

3. Cán bộ, công chức phường giữ cácchức vụ, chức danh tại Điều 3, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối vớicán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã, đã được xếp lương như công chức hành chính theo quy định tạiĐiều 5, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hoặcđã được bổ nhiệm ngạch công chức hành chính.

4. Đối tượng không áp dụng

a) Cán bộ, công chức, viên chức bịkỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ bậc lương hoặc đang bịđề nghị xem xét kỷ luật theo quy định;

b) Cán bộ giữ chức danh lãnh đạothuộc diện hưởng lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ;

c) Cán bộ, công chức, viên chức đãxếp bậc lương cuối cùng trong ngạch đang giữ hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niênvượt khung;

d) Cán bộ phường là người đang hưởngchế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2009/NĐ-CP .

e) Công chức phường chưa tốt nghiệpđào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP .

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩnchung

1. Cán bộ, công chức, viên chức,những người lao động hợp đồng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 củaQuy định này lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp cóthẩm quyền khen thưởng, tôn vinh, đánh giá (quyết định công nhận bằng văn bản)

2. Chưa xếp bậc lương cuối cùngtrong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến 31 tháng 12 của năm xét nâng bậclương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lươngthường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 thángso với thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

3. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viênchức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thựchiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chứctrong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Riêng các cơ quan, đơn vị có tổngsố cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương từ 10 người trở xuốngthì được đề xuất 01 người.

4. Không thực hiện hai lần liêntiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiệnnhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể vềlập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viênchức để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

1. Xét nâng bậc lương trước thờihạn 12 tháng đối với các ngạch và các chức danh có trình độ từ cao đẳng trở lênkhi đạt các thành tích sau:

- Được khen thưởng bằng các hìnhthức Huân, Huy chương các loại; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khencủa cấp Bộ;

- Được phong tặng Anh hùng laođộng, được Nhà nước trao tặng danh hiệu vinh dự;

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đuatoàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành;

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đuacấp thành phố;

- Được tặng Bằng khen của Ủy bannhân dân thành phố.

2. Xét nâng bậc lương trước thờihạn 9 tháng đối với các ngạch và chức danh có trình độ từ cao đẳng trở lên và 6tháng đối với các ngạch và các chức danh có trình độ từ trung cấp trở xuống khiđạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo tính công bằng, dân chủ,công khai và đoàn kết.

2. Thực hiện đúng các điều kiện,tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 của Quy định này. Không nhất thiết phải đềnghị cho đủ chỉ tiêu hoặc không nhất thiết năm nào cũng có người được đề nghịnâng bậc lương trước thời hạn.

3. Mỗi thành tích chỉ được tính mộtlần để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Thành tích để xét nâng bậc lươngtrước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thànhtích đạt được trong khoản thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và chứcdanh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối vớicác ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuốngtính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Nếu có nhiều cán bộ, công chức,viên chức ngang nhau về cấp độ thành tích theo quy định pháp luật về thi đua -khen thưởng thì thứ tự ưu tiên để đề nghị và xem xét quyết định như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chứcngoài thành tích cao nhất được phong tặng, tặng thưởng đã xét còn có thành tíchkhác cũng được phong tặng, tặng thưởng (cách phân thứ bậc của hình thức khenthưởng được thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn).

b) Cán bộ, công chức, viên chứcngoài chuyên môn, nghiệp vụ chuyên trách còn kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thểcủa cơ quan, đơn vị;

c) Thứ tự ưu tiên về tuổi đời: ưutiên người có tuổi đời ít hơn;

d) Thứ tự ưu tiên về giới tính: ưutiên người có giới tính nữ;

đ) Thứ tự ưu tiên theo chức vụ:người không giữ chức vụ, người có hệ số phụ cấp chức vụ thấp đến người có phụcấp chức vụ cao hơn;

e) Thứ tự ưu tiên theo loại côngchức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: ưu tiên loại, hạng thấp đến loại,hạng cao hơn.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Thủ trưởng cơ quan,đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch (hoặc Tổ trưởng) Công đoàn cùng cấpphổ biến Quy định này đến cán bộ, công chức, viên chức và Quy định này phảiđược công khai trong cơ quan, đơn vị.

Điều 7. Quy trình thực hiện

1. Khi có thông báo bằng văn bảncủa Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho tập thể bình chọn những ngườiđủ điều kiện, tiêu chuẩn; số lượng, tỷ lệ phải đúng với quy định tại Khoản 3,Điều 3 của Quy định này;

2. Sau khi có kết quả bình chọn củacơ quan, đơn vị; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có văn bản kèm theo: Biên bản họpcơ quan, đơn vị; Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lươngtrước thời hạn; bản sao Quyết định lương hiện hưởng và bản sao văn bản, giấychứng minh thành tích (quyết định, bằng khen, giấy chứng nhận,…) gửi về PhòngNội vụ;

Kết quả xét chọn của cơ quan, đơnvị phải được thông báo công khai trong cơ quan, đơn vị.

3. Sau khi nhận hồ sơ do các cơquan, đơn vị gửi, Phòng Nội vụ có trách nhiệm:

a) Thẩm định trình Hội đồng lươngquận xem xét, quyết định;

b) Thông báo kết quả xét chọn Hộiđồng lương quận đến các cơ quan, đơn vị;

c) Lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy bannhân dân quận thực hiện thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn theo thẩm quyềnđược Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

4. Sau khi có kết quả xét chọn củaHội đồng lương quận, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thông báo công khai kếtquả xét nâng bậc lương trước thời hạn để cán bộ, công chức, viên chức biết.

Điều 8. Hội đồng lương quậndo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thành lập, có trách nhiệm xem xét, thẩm định,đề xuất những trường hợp đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn theo quyđịnh này và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đúng tỷ lệ đểcấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 9. Phòng Nội vụ cótrách nhiệm hướng dẫn, thông báo việc xét nâng bậc lương trước thời hạn hàngnăm cho các cơ quan, đơn vị;

Có trách nhiệm rà soát, thẩm địnhhồ sơ trước khi trình Hội đồng lương quận xem xét, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhândân quận quyết định theo thẩm quyền.

Điều 10. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị các cơ quan, đơn vị phảnánh về Phòng Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyếtđịnh./.