ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ NỘIDUNG CHI, MỨC CHI CHO CÁC KỲ THI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căncứ Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia;

Căncứ Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 củaBộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nộidung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắcnghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốctế và khu vực;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chếtuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căncứ Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 củaBộ Giáo dục và Đào tạo về việcsửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thôngtư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1035/TTr- SGDĐT ngày 28/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về nội dung chi, mứcchi, việc sử dụng kinh phí áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cótrách nhiệm và liên quan trong công tác tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnhĐồng Nai gồm:

1. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túctrung học phổ thông.

2. Thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông.

3. Thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh vàcấp huyện.

Điều 2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí

1. Việc sử dụng kinh phí cho công tác tổ chứccác kỳ thi nêu trên phải thực hiện theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

2. Các mức thanh toán được thực hiện cho nhữngngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trong trườnghợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởngmột mức thù lao cao nhất.

Điều 3. Nội dung chi và mức chi

1. Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thôngvà bổ túc trung học phổ thông:

a) Gồm các nội dung chi cho công tác sao in,công tác coi thi, công tác chấm thi và công tác thanh tra thi.

b) Mức chi theo Phụ lục I đính kèm.

2. Đối với kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp phổthông:

a) Gồm các nội dung chi cho công tác ra đề thi,sao in đề thi, công tác coi thi, chấm thi và thanh tra thi.

b) Mức chi cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo Phụ lục II đính kèm; mức chicho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trườngtrung học phổ thông thực hiện theo Phụ lục III đính kèm.

3. Đối với kỳ thi học sinh giỏi các cấp:

a) Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia: Gồm cácnội dung chi cho công tác coi thi, thanh tra thi.

b) Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện: Gồmcác nội dung chi cho công tác ra đề thi, sao in đề thi, công tác coi thi, chấmthi và thanh tra thi.

c) Mức chi theo Phụ lục IV đính kèm.

Điều 4. Thời điểm áp dụng

Thời điểm áp dụng mức chi cho kỳ thi tốt nghiệptrung học phổ thông và bổ túc trung học áp dụng từ năm học 2012 - 2013; kỳ thihọc sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện áp dụng từ năm học 2013 -2014 và kỳ thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông áp dụng cho công tácthi tuyển sinh từ năm học 2013 - 2014.

Điều 5. Nguồn kinh phí

Kinh phí tổ chức các kỳ thi trên được cân đối từnguồn ngân sách nhà nước giao cho ngành giáo dục và đào tạo theo phân cấp quảnlý.

Điều 6. Lập dự toán và quyết toán

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào yêu cầu công việcliên quan đến việc tổ chức các kỳ thi và các mức chi quy định để lập dự toánkinh phí thực hiện và quyết toán chi theo quy định hiện hành.

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện

Giao Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đàotạo hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, kiểm tra việc thựchiện nội dung và mức chi phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh,đảm bảo việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phátsinh hoặc khó khăn vướng mắc, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp báocáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 8.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 4394/UBND-KT ngày 19/6/2012 của UBNDtỉnh về việc quy định tạm thời nội dung, mức chi cho kỳ thi tốt nghiệp trunghọc phổ thông và bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh đầu cấp năm 2012.

Nội dung chi, mức chi cho kỳ thi tốt nghiệptrung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh vào cáclớp đầu cấp phổ thông (vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên và vào lớp10 các trường trung học phổ thông) quy định tại Quyết định này thay thế nộidung chi, mức chi của Điểm a, Tiết một, Điểm b, Tiết một, Điểm c, Khoản 1, Điều3 và mức chi chấm bài thi, chi chấm phúc khảo bài thi; chi phụ cấp thanh tratrước, trong và sau kỳ thi quy định tại phụ lục số II, III, IV đính kèm Quyđịnh về nội dung, mức chi cho các kỳ thi ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quyđịnh về nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi.

Nội dung chi, mức chi cho kỳ thi học sinh giỏicấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện quy định tại Quyết định này thay thế chonội dung chi, mức chi cho công tác ra đề thi học sinh giỏi (cấp tỉnh, cấphuyện); công tác tổ chức coi thi; công tác tổ chức chấm thi; công tác chấm phúckhảo bài thi; chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra tr­ước, trong và saukhi thi quy định tại Điều 4 Quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dụctrên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày21/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đặcthù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 9. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủtịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG CHI, MỨCCHI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ BỔ TÚC THPT(Kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnhĐồng Nai)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đơn vị tính

Mức chi

I

PHẦN CHI CÔNG TÁC SAO IN ĐỀ THI

Chi phí cho Hội đồng sao in đề thi (tập trung 24/24 tại Hội đồng)

- Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

300.000

- Phó chủ tịch

đồng/người/ngày

260.000

- Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong

đồng/người/ngày

210.000

- Bảo vệ, phục vụ vòng ngoài

đồng/người/ngày

115.000

- Chi cho những người trực tiếp sao in đề

đồng/người/ngày

200.000

(Bao gồm các chi phí ăn, ở và chi phí khác phục vụ cho Hội đồng sao in)

II

PHẦN CHI CÔNG TÁC COI THI

Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng coi thi

- Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

265.000

- Phó Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

250.000

- Ủy viên, thư ký, giám thị

đồng/người/ngày

210.000

- Bảo vệ, phục vụ, y tế

đồng/người/ngày

100.000

III

PHẦN CHẤM THI (chấm chung toàn tỉnh)

1

Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng chấm thi

Chủ tịch

đồng/người/ngày

300.000

Các Phó Chủ tịch

đồng/người/ngày

275.000

Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên

đồng/người/ngày

210.000

Bảo vệ, phục vụ, công an

đồng/người/ngày

115.000

2

Chi tiền chấm bài thi

Chi chấm bài tự luận

đồng/bài

15.000

Chi chấm kiểm tra

đồng/bài

15.000

Chi phụ cấp trách nhiệm cho tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi

đồng/người/đợt

230.000

Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

đồng/người/ngày

350.000

IV

PHẦN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp

đồng/người/ngày

160.000

V

CHI CÔNG TÁC THANH TRA

Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

- Trưởng đoàn thanh tra

đồng/người/ngày

300.000

- Đoàn viên thanh tra

đồng/người/ngày

210.000

- Thanh tra viên độc lập

đồng/người/ngày

250.000

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG, MỨC CHIKỲ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN (Kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnhĐồng Nai)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đơn vị tính

Mức chi

I

PHẦN RA ĐỀ THI VÀ SAO IN

1

Làm đề thi

- Ra đề thi chính thức và dự bị

+ Ra đề môn chuyên

đồng/đề

650.000

+ Ra đề môn mặt bằng (văn, toán)

đồng/đề

370.000

- Phụ cấp trách nhiệm Hội đồng ra đề thi

+ Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

280.000

+ Phó chủ tịch

đồng/người/ngày

250.000

+ Các thành viên trong Hội đồng ra đề

đồng/người/ngày

180.000

2

Sao in đề

- Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng sao in đề thi
(tập trung 24/24 tại Hội đồng)

+ Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

240.000

+ Phó Chủ tịch

đồng/người/ngày

210.000

+ Các thành viên trong Hội đồng sao in

đồng/người/ngày

170.000

+ Bảo vệ, phục vụ

đồng/người/ngày

90.000

+ Chi cho những người trực tiếp sao in đề

đồng/người/ngày

160.000

(Bao gồm các chi phí ăn, ở và chi phí khác phục vụ cho Hội đồng sao in)

II

PHẦN COI THI

Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng coi thi

- Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

210.000

- Phó Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

200.000

- Ủy viên, thư ký, giám thị

đồng/người/ngày

170.000

- Bảo vệ, phục vụ, y tế

đồng/người/ngày

80.000

III

PHẦN CHẤM THI (chấm chung toàn tỉnh)

1

Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng chấm thi

Chủ tịch

đồng/người/ngày

240.000

Các Phó Chủ tịch

đồng/người/ngày

220.000

Thư ký Hội đồng

đồng/người/ngày

170.000

Bảo vệ, phục vụ, công an

đồng/người/ngày

90.000

2

Chi tiền chấm bài thi

- Chấm bài thi môn thường

đồng/bài

12.000

- Chấm bài thi môn chuyên

đồng/bài

52.000

IV

PHẦN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia phúc khảo bài thi

đồng/người/ngày

130.000

V

CHI CÔNG TÁC THANH TRA

- Trưởng đoàn thanh tra

đồng/người/ngày

240.000

- Đoàn viên thanh tra

đồng/người/ngày

170.000

- Thanh tra viên độc lập

đồng/người/ngày

200.000

PHỤ LỤC III

NỘI DUNG CHI, MỨCCHI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(Kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnhĐồng Nai)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đơn vị tính

Mức chi

I

PHẦN RA ĐỀ THI VÀ SAO IN

1

Làm đề thi

- Ra đề thi chính thức và dự bị

đồng/đề

400.000

- Phụ cấp trách nhiệm Hội đồng ra đề thi

+ Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

280.000

+ Phó Chủ tịch

đồng/người/ngày

250.000

+ Các thành viên trong Hội đồng ra đề

đồng/người/ngày

180.000

2

Sao in đề

- Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng sao in đề thi
(tập trung 24/24 tại hội đồng)

+ Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

240.000

+ Phó Chủ tịch

đồng/người/ngày

210.000

+ Các thành viên trong Hội đồng sao in

đồng/người/ngày

170.000

+ Bảo vệ, phục vụ

đồng/người/ngày

90.000

+ Chi cho những người trực tiếp sao in đề

đồng/người/ngày

160.000

(Bao gồm các chi phí ăn, ở và chi phí khác phục vụ cho Hội đồng sao in)

II

PHẦN COI THI

- Chi cho những người trực tiếp sao in đề

(Bao gồm các chi phí ăn, ở và chi phí khác phục vụ cho Hội đồng sao in)

đồng/người/ngày

210.000

- Phó Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

200.000

- Ủy viên, thư ký, giám thị

đồng/người/ngày

170.000

- Bảo vệ, phục vụ, y tế

đồng/người/ngày

80.000

III

PHẦN CHẤM THI

1

Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng chấm thi

Chủ tịch

đồng/người/ngày

240.000

Các Phó Chủ tịch

đồng/người/ngày

220.000

Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên

đồng/người/ngày

170.000

Bảo vệ, phục vụ, công an

đồng/người/ngày

90.000

2

Chi tiền chấm bài thi

đồng/bài

12.000

IV

PHẦN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Chi phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ tham gia phúc khảo bài thi

đồng/người/ngày

130.000

V

CHI CÔNG TÁC THANH TRA

- Trưởng đoàn thanh tra

đồng/người/ngày

240.000

- Đoàn viên thanh tra

đồng/người/ngày

170.000

- Thanh tra viên độc lập

đồng/người/ngày

200.000

PHỤ LỤC IV

NỘI DUNG CHI, MỨCCHI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP(Kèm theo Quyết định số / 2013/QĐ-UBND ngày /6/2013 của UBND tỉnh ĐồngNai)

STT

NỘI DUNG CHI

Đơn vị tính

Mức chi

I

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA

1

Tổ chức coi thi

- Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

210.000

- Phó chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

200.000

- Uỷ viên, Thư ký, giám thị

đồng/người/ngày

170.000

- Bảo vệ, phục vụ, y tế

đồng/người/ngày

80.000

2

Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

+ Trưởng đoàn thanh tra

đồng/người/ngày

240.000

+ Đoàn viên thanh tra

đồng/người/ngày

170.000

+ Thanh tra viên độc lập

đồng/người/ngày

200.000

II

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

1

Ra đề thi học sinh giỏi

a

Ra đề thi đề xuất

- Cấp huyện (TX, TP)

đề+đáp án

570.000

- Cấp tỉnh

đề+đáp án

650.000

b

Ra đề thi chính thức và dự bị (tự luận, trắc nghiệm, thực hành)

- Cấp huyện (TX, TP)

Người/ngày

525.000

- Cấp tỉnh

Người/ngày

600.000

c

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi

+ Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

240.000

+ Phó Chủ tịch

đồng/người/ngày

210.000

+ Các thành viên trong Hội đồng sao in

đồng/người/ngày

170.000

+ Bảo vệ, phục vụ

đồng/người/ngày

90.000

+ Chi cho những người trực tiếp sao in đề

đồng/người/ngày

160.000

(Bao gồm các chi phí ăn, ở và chi phí khác phục vụ cho Hội đồng sao in)

2

Tổ chức coi thi

Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng coi thi

- Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

210.000

- Phó Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

200.000

- Ủy viên, thư ký, giám thị

đồng/người/ngày

170.000

- Bảo vệ, phục vụ, y tế

đồng/người/ngày

80.000

3

Tổ chức chấm thi

a

Chấm bài thi tự luận

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

đồng/bài

45.000

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

đồng/bài

52.000

- Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi

đồng/người/đợt

184.000

b

Chấm bài thi trắc nghiệm

- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

đồng/người/ngày

280.000

c

Phụ cấp trách nhiệm

- Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

240.000

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng

đồng/người/ngày

220.000

- Ủy viên, thư ký Hội đồng

đồng/người/ngày

170.000

- Bảo vệ, phục vụ, công an

đồng/người/ngày

90.000

4

Chi phúc khảo bài thi

Phúc khảo bài thi học sinh giỏi cấp huyện

Người/ngày

175.000

Phúc khảo bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh

Người/ngày

200.000

5

Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

Trưởng đoàn thanh tra

đồng/người/ngày

240.000

Đoàn viên thanh tra

đồng/người/ngày

170.000

Thanh tra viên độc lập

đồng/người/ngày

200.000