ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP,QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀNGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày28 tháng 08 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụngđường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 20/TTr-STC ngày 16 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đườngbộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Đối tượng chịu thu phí: xe mô tô hai bánh, xe mô tô babánh, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh, xe gắn máy (sau đây gọichung là mô tô) thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ.

2. Các trường hợp miễn thu phí:

a) Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng;

b) Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quyđịnh của pháp luật về hộ nghèo.

3. Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quảnlý phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) quy định tại Khoản 1 Điềunày là người nộp phí sử dụng đường bộ.

4. Mức thu phí:

a) Xe mô tô loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3: 50.000đồng/năm/xe mô tô;

b) Xe mô tô loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 : 110.000đồng/năm/xe mô tô;

c) Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh: 2.160.000đồng/năm/xe.

5. Phương thức thu, nộp phí:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBNDcấp xã) là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân(chủ phương tiện) trên địa bàn.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo cho ấp, khu phố hướng dẫnkê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàntheo quy định.

c) Chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí như sau:

- Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì thựchiện khai, nộp phí cả năm 2013.

- Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01/2013 trở đi thìviệc khai, nộp phí thực hiện như sau:

+ Thời điểm phát sinh từ ngày 01/01 đến 30/6 hàng năm, chủphương tiện phải khai, nộp phí đối với xe mô tô, mức thu phí bằng 1/2 mức thunăm. Thời điểm khai nộp chậm nhất là ngày 31/7.

+ Thời điểm phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hàng năm, thì chủphương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 01 năm sau (chậm nhất ngày 31/01)và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

- Riêng năm 2013, đối với xe mô tô phát sinh trước ngày01/01/2013 và từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013: Thời điểm khai, nộp phíchậm nhất là ngày 30/11/2013.

d) Khi thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, cơ quanthu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí theo quy định.

đ) Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại Biên laithu phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý và sử dụng phí:

a) Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sửdụng đường bộ thu được, đối với các xã được để lại 20% số phí thu được để trangtrải chi phí tổ chức thu theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

b) Số tiền còn lại, cơ quan thu phí phải nộp (hàng tuần) vàotài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tiền Giang mở tại Kho bạc Nhà nước vàsử dụng theo quy định của pháp luật.

7. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụngđường bộ đối với xe mô tô được thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan vàQuỹ bảo trì đường bộ tỉnh hướng dẫn việc quản lý và sử dụng phí sử dụng đườngbộ theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm in, phát hành, hướngdẫn quản lý và sử dụng Biên lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theoquy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcSở Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹbảo trì đường bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho,thị xã Gò Công, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai