UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Pháp lệnh phí,lệ phí;

Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phítrước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi,bổ sung Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dântỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phítrước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) và Nghị quyếtsố 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy địnhmột số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốcSở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗngồi (kể cả lái xe) cụ thể như sau:

1. Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là: 10%.

2. Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phítrước bạ lần thứ hai trở đi mức thu là: 2%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thếQuyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhHà Nam về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chởngười dưới 10 chỗ ngồi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Kho bạc nhà nước Hà Nam, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phô;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịvàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU; TT HĐND, UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các tổ chức đoàn thể của tỉnh;
- Website Hà Nam, TT Công báo;
- Lưu VT,
NC (S) KTTH.
QD 19 LPTB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHMai Tiến Dũng