ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHONGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủyban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việcquy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàntỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 174/TTr-STC ngày 06 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làmviệc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí

Người sử dụng lao động làm thủ tục đề nghị cơquan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy phép laođộng cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức củamình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Mức thu lệ phí

1. Cấp mới giấy phép lao động:600.000 đồng/1 giấy phép.

2. Cấp lại giấy phép lao động:450.000 đồng/1 giấy phép.

Điều 4. Cơ quan thu lệ phí

Cơ quan quản lý nhà nước tại Tây Ninh có chứcnăng cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là cơquan thu lệ phí cấp giấy phép.

Điều 5. Việc thu, nộp lệ phí

1. Đơn vị thu lệ phí tổ chứcthu, nộp lệ phí theo đúng mức thu lệ phí quy định tại quyết định này. Thông báohoặc niêm yết công khai mức thu lệ phí tại trụ sở làm việc và tại văn phòng thulệ phí.

2. Khi thu lệ phí đơn vị thulệ phí phải thực hiện lập và giao biên lai cho đối tượng nộp lệ phí theo quyđịnh hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Điều 6. Việc quản lý và sử dụng lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nướcngoài làm việc tại Việt Nam quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngânsách Nhà nước. Cơ quan thu lệ phí được quản lý, sử dụng tiền lệ phí thu đượctheo quy định như sau:

1. Cơ quan thu lệ phí được trích lại 50% (nămmươi phần trăm) trên tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp vào ngânsách Nhà nước để chi phí cho việc thực hiện công việc thu lệ phí theo chế độquy định.

2. Toàn bộ số tiền lệ phí được trích theo quyđịnh trên, cơ quan thu phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theoquy định và thực hiện quyết toán năm toàn bộ số tiền lệ phí được trích để lạitheo quy định; nếu sử dụng không hết trong năm thì được chuyển sang năm sau đểtiếp tục chi theo chế độ quy định.

3. Tổng số tiền lệ phí thực thu được, sau khitrừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định, số còn lại (50%) cơ quan thu lệ phíphải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục và tiểu mục tươngứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

4. Hàng năm, căn cứ mức thu lệ phí, nội dung chivà chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu lệ phí lập dự toán thu, chitiền lệ phí chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành, gửi cơ quan chủquản xét duyệt. Cơ quan thu lệ phí thực hiện quyết toán việc sử dụng biên laithu lệ phí; số tiền lệ phí thu được; số để lại cho đơn vị, số phải nộp, số đãnộp và số còn phải nộp ngân sách Nhà nước với cơ quan thuế; quyết toán việc sử dụngsố tiền được trích để lại với cơ quan tài chính đồng cấp theo đúng quy định.

5. Việc thu, nộp, quản lýsử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nướcngoài làm việc tại Việt Nam không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từthu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung(nếu có).

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của Ủyban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại ViệtNam.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở, ngành: Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nướctỉnh; Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dâncác huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang