ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2014/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2014/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA UBNDTỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠTẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃAN TOÀN KHU, CÁC THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAIĐOẠN 2012-2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứQuyếtđịnh số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗtrợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xãan toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số11/2014/QĐ-UBND ngày 30tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định thực hiện Chươngtrình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho cácxã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khókhăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn2012-2015 và giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trìnhsố 442/TTr-BDT ngày 24 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, tại Chương II, Quyết định số11/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 củaUBND tỉnhban hành Quy định thực hiện Chương trình 135về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệtkhó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trênđịa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 6 như sau:

"d) Nội dung chi và mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% giá mua giống cây trồng, vật nuôi,phân bón vô cơ, thuốc phòng trừ dịch bệnh cho xây dựng mô hình, nhân rộng môhình.

Đối với mô hình trồng trọt, 5.000 m2, số hộtham gia không quá 20 hộ; định mức cho một mô hình theo quy định tại Quyết định số 3073/QĐ-BNN ngày 28/10/2009 củaBộ Nông nghiệp và PTNT;

Đối với mô hình chăn nuôi (chỉ áp dụng đối với giacầm, tiểu gia súc, thời gian thực hiện tối đa không quá 6 tháng), định mức tốiđa không quá 140 triệu đồng/mô hình, số hộtham gia 20 hộ/mô hình (gồm 16 hộ nghèo, cận nghèo 04 hộ không nghèo).

- Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình (trồng trọt, chăn nuôi) tính bằng mức tiền lươngtối thiểu/22 ngày nhân (x) số ngày thuê thực tế (thời gian thuê thực tế tối đakhông quá 10 ngày/tháng).

- Dự án hỗ trợ 100% chi phí mua bản quyền quy trình công nghệ mới: biên soạn tài liệu; thuêphòng học; tài liệu, vật tư phục vụ học tập; thù lao giảng viên, hướng dẫn viên thực hành kỹ thuật; nước uống, tiềnăn, tiền đi lại, tiền ngủ (nếu phải nghỉ qua đêm) cho học viên trong thời giantập huấn.

- Hỗ trợ 100%các chi phí cho hoạt động tham quan, học tập mô hình sản xuất tiên tiến."

2. Bổ sung điểmd vào khoản 2, Điều 6 như sau:

"d) Hỗ trợtrực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2014-2015

- Hỗ trợ hộ nghèo 7.000.000 đồng, hộ cận nghèo5.600.000 đồng. Trong đó, hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, bảo quản và chếbiến nông lâm sản 2 triệu đồng; cải tạo ao nuôi thủysản 1,5 triệu đồng (ao phải có có diện tíchmặt nước từ 100m2 trở lên).

- Giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn sau."

3. Bãi bỏ khoản 3, Điều 6.

4. Sửa đổi, bổ sung ý thứ 3, Điều 13 như sau:

“Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư cóthể ủy quyền cho Ban Quản lý dự án thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyềnhạn của chủ đầu tư, trừ các nội dung sau:Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình, phê duyệt thiết kế công trình làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, phê duyệt kết quả đấu thầuvà lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu hoặc phê duyệt kết quả nghiệm thu hoàn thànhhạng mục công trình, công trình xây dựngđưa vào sử dụng. Nhiệm vụ của chủ đầu tưvàBan Quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013của Chỉnh phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng."

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 23 như sau:

"Hằng năm huyện chỉđạo các xã dành ít nhất 30% tổng vốnđầu tư phát triển của huyện tại các xã, thuộc các công trình kỹ thuật đơn giản để giao cho cộng đồng,nhóm thợ trong xã thực hiện."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP, các CV;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NL (Kh b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh