UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2015/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2724/TTr-SLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Bảo đảm công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quản lý lao động nước ngoài đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động là người nước ngoài.

2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Bến Tre.

3. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ của từng đơn vị làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý.

4. Đảm bảo tính chủ động, kịp thời, khách quan trong quá trình phối hợp thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài. Kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp để bổ sung, sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Phối hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài.

3. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý và sử dụng lao động nước ngoài.

4. Phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài.

5. Phối hợp báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại Bến Tre.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài theo thẩm quyền.

2. Sở Tư Pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến và triển khai các văn bản quy định về công tác quản lý lao động nước ngoài cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài.

3. Công an tỉnhchủ trì,phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam về lao động, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài, đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam, các trình tự thủ tục hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho các doanh nghiệp và lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

Điều 5. Phối hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động ngoài khu công nghiệp để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc đến cơ quan sử dụng lao động là người nước ngoài đúng theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh (trừ các trường hợp đã uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp). Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đúng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại các khu công nghiệp để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận thì thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng đơn vị sử dụng lao động theo quy định, đồng thời gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

b) Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung được uỷ quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy phép lao động đúng theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh: Hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, xác nhận tạm trú, khai báo tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Sở Tư pháp: Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài.

5. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý có đủ điều kiện khám sức khoẻ cho lao động nước ngoài và thực hiện thủ tục công bố cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

6. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh và các ngành có liên quan xác minh đối tượng người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

7. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài trong việc làm thủ tục có liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự các giấy tờ có liên quan đến cấp giấy phép lao động đúng quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, hỗ trợ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác lãnh sự liên quan đến lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn tình nguyện viên người nước ngoài khi làm việc tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

Điều 6. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý và sử dụng lao động nước ngoài

1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh của người sử dụng lao động. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh trục xuất đối với những trường hợp lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh không có giấy phép lao động theo quy định.

Thu hồi giấy phép lao động của lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội những trường hợp lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp không có giấy phép lao động theo quy định, để đề xuất Công an tỉnh trục xuất đúng quy định pháp luật.

Thu hồi giấy phép lao động của lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ và theo uỷ quyền ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành có liên quan kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định pháp luật Việt Nam theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.

Trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh mà không có giấy phép lao động theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đúng quy định pháp luật.

4. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn có sử dụng lao động nước ngoài, trong việc chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài

1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

3. Công an tỉnh: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh được sử dụng lao động nước ngoài theo quy định.

5. Sở Công Thương: Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động nước ngoài hoạt động lĩnh vực y, dược trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc đánh giá tình hình hoạt động của các nhà thầu trên địa bàn có sử dụng lao động nước ngoài.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, rà soát số lao động nước ngoài cư trú và làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để theo dõi, quản lý. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Công an huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy chế tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phát hiện lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn (kể cả các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp) không có giấy phép lao động theo quy định, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phối hợp báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài

1. Nội dung phối hợp báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hàng tháng thông báo cho Công an tỉnh về tình hình cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn (trừ những trường hợp trong các khu công nghiệp).

Báo cáo quý, 06 tháng, năm cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh.

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp: Hàng tháng thông báo về tình hình cấp giấy phép lao động nước ngoài (trong các khu công nghiệp) cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh.

Báo cáo quý, 06 tháng, năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

c) Công an tỉnh: Hàng tháng thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về số lao động nước ngoài được cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, xác nhận tạm trú, khai báo tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tư pháp: Báo cáo 06 tháng, năm cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Cung cấp danh sách luật sư là người nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư trên địa bàn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hàng tháng cung cấp số liệu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các thông tin: Cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có nhà đầu tư là người nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, quản lý doanh nghiệp đã đăng ký trong tháng trước.

e) Sở Xây dựng: Định kỳ 06 tháng, năm báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương.

g) Sở Công Thương: Định kỳ hàng năm báo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động nước ngoài của các Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh.

h) Cục Thuế tỉnh: Định kỳ hàng năm thông qua công tác kiểm tra quyết toán thuế hàng năm, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội những tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài, có ký hợp đồng lao động, có chi trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp khác (nếu có).

2. Thời gian báo cáo, đánh giá và cung cấp thông tin:

a) Báo cáo tháng: Trước ngày 05 hàng tháng.

b) Báo cáo quý: Trước ngày đầu tiên của quý liền kề.

c) Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

d) Báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp.

Đề nghị các ngành nêu trên, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối triển khai thực hiện nội dung Quy chế và theo dõi tổng hợp, báo cáo, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.