PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 38-BT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT XÃ HUA NÀ VÀ XÃ MƯỜNG CANG THÀNH MỘT XÃ MỚI LẤY TÊN LÀ XÃ NÀ CANGTHUỘC HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CPngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phân vạch địagiới các đơn vị hành chính có liên quan đến các xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việchợp nhất xã Hua Nà và xã Mường Cang thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơnthành một xã lấy tên là xã Nà Cang thuộc huyện Than Uyên cùng tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhHoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân