HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 38-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 02 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN UỶ BAN QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH VÀ THAY THẾ, BỔ SUNG CÁC THÀNH VIÊN CỦA UỶ BAN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ đề nghị của Uỷ ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch;
Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng ngày 21 tháng 11 năm 1984,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Đổi tên Uỷ ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch thành lập theo Quyết định số 58-HĐBT ngày 11-4-1984 của Hội đồng Bộ trưởng thành Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình.

- Ở cấp tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương gọi là Uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình.

- Ở các quận, huyện, xã, phường và các cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, bệnh viện, trường học, các đơn vị vũ trang, v.v... gọi là Ban vận động kế hoạch hoá gia đình.

Điều 2.- Thay đổi và bổ sung một số thành viên của Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình, như sau:

- Đồng chí Hồ Ngọc Nhường, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước làm Phó chủ tịch (thay cho đồng chí Vũ Quang Tuyến)

- Đồng chí Vũ Khiêu, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội, làm uỷ viên.

- Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Trưởng ban Ban thi đua Trung ương, làm uỷ viên.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên nói ở Điều 2 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)