ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC ĐÍNH CHÍNH KHON 6 ĐIU 3 QUYT ĐNH S 56/2018/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2018 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 6 Điều 3 Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ca UBND tỉnh thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh, như sau:

“6. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành (bao gồm kinh phí của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Nội vụ;- Website Chính phủ;- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh;- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;- Kho bạc Nhà nước tỉnh;- Trung tâm TT-CB-TH;- Lưu: VT, HCTC, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh