ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 30/6/2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo các Quyết định của Ủy bannhân dân tỉnh: số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 50/2014/QĐ- UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 210/TTr-STC ngày 29 tháng 01 năm 2016 về phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp: đất lúa; đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016, như sau:

- Phạm vi áp dụng: Giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (gồm: đất lúa; đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây hàng năm) đối với các dự án thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Hệ số giá đất cụ thể được xác định bằng 01.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức; hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông