UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

cho tổ chức trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 431/TTr-KCN ngày 03/12/2008 về việc đề nghị UBND tỉnh ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Nay ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng ký thừa ủy quyền được đóng dấu của UBND tỉnh và photo 1 bản lưu tại UBND tỉnh để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

Việc đóng dấu giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức được thực hiện theo danh sách do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng gửi UBND tỉnh (kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu thống nhất do Bộ Xây dựng phát hành đã được Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng ký).

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh ngoài các khu công nghiệp vẫn do Sở Xây dựng cấp theo ủy quyền tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Nội dung ủy quyền theo Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 10/01/2009.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này và tự chịu trách nhiệm về nội dung giấy chứng nhận do mình cấp theo quy định của pháp luật; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài nguyên – Môi trường; Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện; thị xã; thành phố trong tỉnh và Thủ trưởng các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./-

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Đức Hòa