ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3818/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀNBAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TỈNH THANHHÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000;Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ởngười (HIV/AIDS) ngày 12/7/2006; Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày12/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toànỦy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội tại Công văn số 2472/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 01/11/2011; của Giámđốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 586/TTr-SNV ngày 04/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn matúy, mại dâm tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Ban chỉ đạo tỉnh), như sau:

Trưởng ban: Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBNDtỉnh Thanh Hóa.

Phó Trưởng ban:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giámđốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thường trực Ban chỉ đạo, phụ tráchchương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi cho ngườinghiện ma túy;

2. Ông Trịnh Xuyên, Giám đốc Côngan tỉnh, phụ trách chương trình phòng, chống tệ nạn ma túy;

3. Ông Hoàng Sĩ Bình, Giám đốc SởY tế, phụ trách chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

* Các ủy viên:

1. Ông Lê Trọng Hân, Phó Giám đốcSở Công thương;

2. Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Giámđốc Công an tỉnh;

3. Ông Lê Viết Bốn, Phó Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Ông Đỗ Thế Hạnh, Phó Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Hoàng Tiến Hiện, Phó Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

6. Ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốcSở Lao động, Thương binh và Xã hội;

7. Ông Nguyễn Văn Huệ, Phó Cụctrưởng, Cục Hải quan tỉnh;

8. Ông Lê Quang Hùng, Phó Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư;

9. Ông Nguyễn Anh Khuyến, Phó Giámđốc Sở Tài chính;

10. Ông Lê Ngọc Long, Phó Chỉ huytrưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

11. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

12. Bà Nguyễn Thị Quyết, Phó Chủtịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

13. Ông Trần Ân Sinh, Phó Chủ tịchHội Nông dân tỉnh;

14. Ông Nguyễn Ngọc Thành, PhóGiám đốc Sở Y tế;

15. Ông Lê Chí Thi, Phó Giám đốcSở Tư pháp;

16. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bíthư, Tỉnh đoàn TNCSHCM;

17. Ông Cầm Bá Tường, Phó Trưởngban Dân tộc tỉnh;

18. Ông Hoàng Minh Tường, Phó Giámđốc Sở Thông tin và Truyền thông;

19. Ông Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủtịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Các Thành viên Ban chỉ đạo làmviệc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tácđược giao và tuân thủ các quy định trong Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo,nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

- Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng condấu của UBND tỉnh. Phó trưởng Ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Lao động,Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo:

1. Sở Lao động, Thương binh và Xãhội là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh; Thường trực về phòng, chống tệnạn mại dâm và cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy, sử dụng bộ máy vàcán bộ, công chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội để giúp việc Ban Chỉđạo tỉnh.

2. Công an tỉnh là cơ quan Thườngtrực về phòng, chống tệ nạn ma túy;

3. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS,trực thuộc Sở Y tế là cơ quan Thường trực về phòng chống AIDS;

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hànhđộng và chỉ đạo, triển khai, lồng ghép công tác phòng chống AIDS, phòng chốngtệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh;

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm travà đánh giá hoạt động của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiệnnhiệm vụ phòng chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

3. Phối hợp với các ngành, đoàn thể,chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng, chốngHIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủtịch UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệnạn ma túy, mại dâm;

5. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạtđộng của Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chốngAIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở cấp huyện;

Điều 4.Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạotỉnh được thực hiện theo Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảođảm hoạt động của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp;

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến