ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chuyển giao nhiệm vụ về quản lý đất đô thị từ ngành xây dựng và sở ngành liên quan sang ngành địa chính trong tỉnh

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và VBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 24/7/1993;

Căn cứ Nghị định 88/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 1135/QĐUB ngày 18/8/1995 của UBND tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của ông trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay chuyển giao nhiệm vụ về quản lý đất từ ngành xây dựng và sở ngành liên quan sang ngành địa chính quản lý gồm:

1. Điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính và định giá đất.

2. Xây dựng kế hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

3. Giao đất, cho thuê, thu hồi và chuyển quyền sử dụng đất.

4. Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các nhiệm vụ trên được bàn giao theo hệ thống 2 cấp: cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Ban tổ chức chính quyền tỉnh và UBND huyện, thị xã giúp UBND tỉnh đứng ra tổ chức việc bàn giao nhiệm vụ (kể cả tư liệu, tài liệu liên quan) theo đúng tinh thần, nội dung quy định tại Điều 1.

Khi bàn giao xong phải báo cáo kết quả và biên bản (bằng văn bản) về UBND tỉnh.

Thời gian hoàn thành bàn giao trên địa bàn toàn tỉnh xong trước 30/9/1995.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Địa chính, các sở ngành có liên quan, chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng