ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báocáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm2014 ca y ban nhân dân tỉnh ban hành quy địnhcông bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thựchiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạiCông văn số 123/TNMT-VP ngày 05/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnhvực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của S Tài nguyên và Môi trường. Bãi b các th tụchành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của S Tài nguyên và Môi trường đã được y ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 2298/QĐ-UBNDngày 05 tháng 12 năm 2012.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai các thủ tụchành chính này tại trụ s cơquan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch y bannhân dân các huyện, thịxã và thành phố Huế; Chủ tịch yban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức,cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi truờng;
- Cục Kim soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
- VP: CVP, PCVP CV;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu VT, ĐC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 382/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính đất đai Thừa Thiên Huế