ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT RETA "PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊDỌC HÀNH LANG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KHÔNG MỞ RỘNG - LẦN THỨ 2"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗtrợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ;

Căn cứ Công văn số 1093/TTg-QHQT ngày 30/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia dự án HTKT vùng chuẩnbị dự án do ADB viện trợ;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ về triểnkhai thực hiện dự án Phát triển các đô thị dọc hàng lang tiểu vùng sông Mê Kôngmở rộng (GSM) giai đoạn II tại các đô thị Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Móng Cái(tỉnh Quảng Ninh), Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã được ký kết ngày 28/01/2013 giữa đạidiện UBND tỉnh Bắc Giang và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Công văn số 3737/UBND-XD1 ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công văn số 2178/UBND-TH ngày 20/6/2013của UBND tỉnh Lào Cai về việc cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo liên tỉnh triểnkhai thực hiện dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mởrộng (GMS) giai đoạn II;

Xét đề nghị của UBND thành phốBắc Giang tại tờ trình số 250/TTr-UBND ngày 06/8/2013,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo dự án hỗ trợ kỹ thuật RETA "Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùngsông Mê Kông mở rộng - lần thứ 2" (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm 15thành viên, cụ thể như sau:

I. Tỉnh Bắc Giang

1. Ông Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịchUBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

3. Ông Nguyễn Hoàng Phương - PhóGiám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

4. Ông Trịnh Quang Hưng - Phó Giámđốc Sở Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Dương Văn Thái - Chủ tịchUBND thành phố Bắc Giang, Thành viên.

II. Tỉnh Quảng Ninh

1. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủtịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban;

2. Ông Trần Đức Lâm - Giám đốc SởKế hoạch và đầu tư, Thành viên;

3. Ông Phạm Văn Tiêu - Phó Giám đốcSở Tài chính, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Hải An - Phó Giám đốcSở Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch UBNDthành phố Móng Cái, Thành viên.

III. Tỉnh Lào Cai

1. Ông Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủtịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban;

2. Ông Đặng Xuân Phong - Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - PhóGiám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

4. Ông Hà Hải Thanh - Phó Giám đốcSở Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Lê Đức Luận - Chủ tịch UBNDhuyện Sa Pa, Thành viên.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấucủa UBND tỉnh Bắc Giang khi Trưởng Ban Chỉ đạo ký và con dấu của UBND tỉnh QuảngNinh, của UBND tỉnh Lào Cai khi các Phó Trưởng ban ký theo sự phân công và ủyquyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệmvụ:

- Giúp UBND tỉnh Bắc Giang, UBNDtỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Lào Cai, chỉ đạo công tác chuẩn bị dự án"Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - lần thứ2" đảm bảo các yêu cầu và quy định hiện hành đối với quản lý và sử dụngvốn ODA của Chính phủ và của ADB; chỉ đạo xây dựng, đề xuất các nội dung liênquan tới dự án theo quy định; phối hợp với ADB, các Bộ, Ngành Trung ương, cácđơn vị liên quan để triển khai dự án.

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao bantheo yêu cầu nhiệm vụ của dự án. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm,được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Kinh phí hoạt động và phụ cấpcủa các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án theo dự toán được duyệt của từng tỉnh.

- Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khihoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, SởNgoại vụ, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang và các ông,bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh:
+ LĐVP, KTN, VX, TH;
+ Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải