UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
Số: 382-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 382/QĐ NGÀY 8-6-1992

BAN HÀNH 1 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

- Căn cứ pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;

- Xét đề nghị của Bộ giáo dục và đào tạo trong công văn số 7720/ KHKT ngày 16-12-1991;

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành tiêu chuẩn Việt nam:

TCVN 5665 -1992 Sách giáo khoa. Yêu cầu chung.

KT. CHỦ NHIỆM
Phó Chủ nhiệm

(Đã ký)

Đoàn Phương