ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3827/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤQUY HOẠCH PHÂN KHU DÂN CƯ DỌC ĐƯỜNG NAM CAO, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ vềquy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhândân thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địabàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 3815/QĐ-UB-QLĐT ngày 02 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhândân thành phố về phê duyệt đồ án quy hoạch chung quận 9;
Căn cứ Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dânthành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận9;
Theo đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1120/TTr-SQHKT ngày04 tháng 5 năm 2010 về trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịtỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư dọc đường Nam Cao, phường Tân Phú,quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khuKhu dân cư dọc đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9 với các nội dung chính nhưsau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

- Quy mô khu vực quy hoạch: 30,16 ha.

- Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch:

+ Phía Đông : giáp khu dulịch Suối Tiên.

+ Phía Tây - Nam : giáp đường nối Vành đai 3.

+ Phía Tây - Bắc : giáp Xa lộ Hà Nội.

2. Lý do và sự cần thiết phải lập nhiệm vụ quyhoạch:

- Đáp ứng nhu cầu đô thị hóa tại khu vực và tìnhhình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong giai đoạn tới phù hợp theo nhiệmvụ điều chỉnh quy hoạch chung quận 9 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phêduyệt.

- Tạo cơ sở pháp lý để phục vụ công tác quản lý xâydựng, quản lý đô thị được hiệu quả.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch:

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phùhợp với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung quận 9.

- Đảm bảo tính khả thi và phù hợp theo định hướngphát triển kinh tế - xã hội quận 9 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệttheo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch quận 9 tại Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày23 tháng 7 năm 2007.

- Định hướng về tổ chức không gian kiến trúc cảnhquan, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, làm cơ sở lậpđồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu).

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Số TT

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Ghi chú

A

Các chỉ tiêu sử dụng đất

Đất đơn vị ở

m2/ng

24 - 32

+ Đất nhóm nhà ở

m2/ng

12 - 15

+ Đất công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở

m2/ng

2 - 3

- Trong đó đất công trình giáo dục cấp đơn vị ở tối thiểu 2,7m2/người/ 1 đơn vị ở

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng

m2/ng

2 - 4

+ Mật độ đất giao thông

km/km2

13 - 10

Tính đến đường cấp phân khu vực (lộ giới ≥ 13m)

B

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

- Quy mô dân số dự kiến

Người

Khoảng 8.500

- Mật độ xây dựng

%

Khoảng 30

- Tầng cao xây dựng tối đa

Tầng

30

C

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

+ Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người/ngày

200

+ Tiêu chuẩn thoát nước

lít/người/ngày

≥ 200

+ Tiêu chuẩn cấp điện

kwh/người/năm

2000 - 2500

+ Tiêu chuẩn rác thải và vệ sinh môi trường

kg/người/ngày

1- 1,5

5. Các điểm lưu ý khi triển khai đồ án quy hoạchchi tiết tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu):

- Đối với khu đất có chức năng hỗn hợp, cần xác địnhtỷ lệ các chức năng sử dụng đất phù hợp trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch chitiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu).

- Cải tạo mở rộng các tuyến đường hiện hữu cho phùhợp mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung quận 9 và tỷ lệ giao thông theoquy chuẩn xây dựng, song song với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Về kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị khu vực:lưu ý kiến trúc cảnh quan dọc trục đường chính khu vực.

- Về đất công trình giáo dục: đề nghị bố trí quỹđất giáo dục theo quy hoạch mạng lưới giáo dục đã được Ủy ban nhân dân quận 9 phêduyệt và phân bổ đảm bảo chỉ tiêu, bán kính phục vụ tối thiểu cho đơn vị ở theoquy chuẩn xây dựng.

- Đảm bảo nối kết hạ tầng kỹ thuật với các đồ ánquy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và 1/2000 tiếp giáp khu vực quy hoạch.

- Hiện nay hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chungquận 9 đang trong quá trình thiết lập, chưa được thẩm định, phê duyệt. Trongquá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phânkhu) cần cập nhật những thay đổi (nếu có) theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chungquận 9 được duyệt.

Điều 2. Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch phânkhu được duyệt, giao Ủy ban nhân dân quận 9 chỉ đạo tổ chức lập đồ án quy hoạchphân khu để Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phốphê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài