ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3828/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAONHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến,nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tuyên truyền,phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020của tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phốihợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀAN TOÀN THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của Ủy ban nhândân tỉnh)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyềnphổ biến kịp thời các chủ trương,chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật vềan toàn thông tin của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàntỉnh.

2. Tuyên truyền để người sửdụng nhận thức rõ về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toànthông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thếgiới; kỹ năng cơ bản phòngtránh mất an toàn thông tin và quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất antoàn thông tin.

3. Xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy, qua đó, thúcđẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

II. Mục tiêu

Đến năm 2020, côngtác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tạo được sựchuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toànthông tin với các kết quả sẽ đạt được cụ thể như sau:

1. Dưới 50% các sự cố mất an toàn thông tin xảy ra vì lýdo bắt nguồn từ nhận thức yếu kém về các nguy cơ mất an toàn thông tin của con người.

2. Trên 50% người sử dụng nói chung, trên 60% học sinh, vàtrên 70% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bảnphòng tránh mất an toàn thông tin; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luậtcủa Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin.

3. Trên 80% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan,tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹnăng đơn giản để đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin tronghoạt động của cơ quan nhà nước.

4. Trên 80% cán bộ, công nhân viên, người lao động của cácdoanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được tuyên truyền,phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thôngtin; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thôngtin.

5. Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệthông tin, và lãnh đạo các cơ quan đơn vị được phổ biến về các nguy cơ, hậu quảvà trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất antoàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

III. Nội dung, hình thứctuyên truyền

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền,phổ biến các nội dung cơ bản của Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhậnthức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020; các chủ trương, đường lối, chính sách vàpháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin.

- Tuyêntruyền, phổ biến các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thôngtin; các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; các hậu quả vàtrách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin.

- Phản ánh cáchoạt động, tình hình triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thứcvà trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin chính thống về côngtác an toàn thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Phản ánh, tuyên truyền về các mô hình tiêu biểu,các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo an toàn thông tin.

2. Hình thức tuyên truyền

- Mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiệnthông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền.

- Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đốithoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình.

- Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điệntử, cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, diễn đàntrực tuyến, mạng xã hội.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viêncông nghệ thông tin; cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động về các nộidung nâng cao nhận thức trách nhiệm về an toàn thông tin.

- Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cungcấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin;áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máytính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng.

(Có Danh mục nội dung hoạt động của Kế hoạchđính kèm)

IV. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí:

+ Ngân sách bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyêntruyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm an toàn thông tin đến năm2020 theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

+ Lồng ghép kinh phí tuyên truyền, phổ biến, nângcao nhận thức và trách nhiệm an toàn thông tin đến năm 2020 cùng với các hoạtđộng tuyên truyền trong tỉnh.

+ Nguồn vận động, tài trợ.

+ Nguồn thu hợp pháp khác.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơnvị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương mình và bốtrí kinh phí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ này theo quy định của luật ngân sáchhiện hành.

* Về Danh mục kế hoạch hoạt động

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổchức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thứcvà trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kếtviệc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khaithực hiện Kế hoạch cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địabàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Cổng Thôngtin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử huyện, thị xã, thành phố thực hiệntuyên truyền các nội dung về an toàn thông tin theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiệnhướng dẫn các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặcthiết bị công nghệ thông tin, các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủsóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng tại địa phương thực hiệntốt các quy định về an toàn thông tin; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chocác đối tượng sử dụng các dịch vụ nêu trên về các biện pháp đảm bảo an toànthông tin.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viêncông nghệ thông tin về các nội dung của Kế hoạch này.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, BáoBình Định

- Mở chuyên mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự,chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; đưatin, bài, ảnh trên báo in, trang thông tin điện tử; tăng cường thời lượng tuyêntruyền thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngvà các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền về an toàn thôngtin theo nội dung của Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhànước để triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngvà các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền về an toànthông tin theo nội dung của Kế hoạch.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2 của Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng caonhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 (được phê duyệtkèm theo Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); chủđộng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin ở các cơ sởgiáo dục.

- Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngvà các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchnày.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh BìnhĐịnh

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh về thực hiện nội dung a) của nhiệm vụ 4 trong Đề án Tuyêntruyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đếnnăm 2020 ((được phê duyệt kèm theo Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 củaThủ tướng Chính phủ); chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến,nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trong các cấp bộ Đoàn vàđoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngvà các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchnày.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóavà Thông tin, Đài Truyền thanh và các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai xâydựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, tráchnhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngườilao động và các tầng lớp nhân dân tại địa phương; đồng thời triển khai thựchiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

- Bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúngmục đích, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo đúng quy địnhhiện hành của Nhà nước.

- Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngvà các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchnày.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trên địabàn tỉnh chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cá nhân, đơn vị và hội viêncủa mình các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, nângcao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 của tỉnh BìnhĐịnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã,thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch để tổ chức thực hiện.Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan,đơn vị báo cáo, đề xuất cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáoUBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

DANH MỤC

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của Ủy ban nhândân tỉnh Bình Định)

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên công nghệ thông tin về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

2016 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố, Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, ban, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh

2

Tập huấn, phổ biến cho Cán bộ công chức, viên chức, cán bộ về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2016 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương

3

Mở chuyên mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; đưa tin, bài, ảnh trên báo in, trang thông tin điện tử

2015 - 2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về an toàn thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

2015 - 2020

UBND các huyện, thị xã, thành phố

5

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

2015 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông

6

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến các cơ sở đoàn, lực lượng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh

2015 – 2020

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Tuyên truyền các nội dung về an toàn thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức nhà nước các cấp.

2015 - 2020

Cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

8

Xuất bản tờ rơi tuyên truyền về an toàn thông tin phát tại các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin, các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng.

2016 - 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

9

Tuyên truyền phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu; xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin

2016 - 2020

Doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông

10

Tổng kết đánh giá và báo cáo việc thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng/trang TTĐT các cơ quan, đơn vị, các trên địa bàn tỉnh