BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------

Số: 383/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHỦ ĐẦU TƯ, ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐỐI VỚI TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ công văn số 8827/BKH-KTĐN ngày 21/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vốn để chuẩn bị dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Dự án VRAMP);

Xét đề nghị của Tổng cục ĐBVN tại công văn số 4943/TCĐBVN-KHĐT ngày 15/12/2011 về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, điều hành quản lý dự án đối với Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án VRAMP sử dụng nguồn vốn PPTAF;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án 2 là ban quản lý tổ chức thực hiện Tiểu dự án dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án VRAMP từ nguồn vốn Quỹ chuẩn bị dự án (PPTAF) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Điều 2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án VRAMP tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Các đ/c thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng