ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 383/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BẢN THỎA THUẬN, PHÂN CÔNG PHÂN CẤP CHO UBND QUẬN 5 QUẢNLÝ CÁC ĐƠN VỊ THƯƠNG NGHIỆP BÁN LẺ CỦA SỞ THƯƠNG NGHIỆP ĐANG PHỤC VỤ NHU CẦUCỦA CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TRONG QUẬN, GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG NGHIỆP, CHỦ TỊCHUBND QUẬN 5 VÀ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
– Để thực hiện chủ trương phân công, phân cấp quản lý ngành thương nghiệp cho quận,huyện;
– Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dânquận 5, Giám đốc Sở Tài chánh và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê duyệtnội dung bản thỏa thuận giữa Giám đốc Sở Thương nghiệp, Giám đốc Sở Tài chánh,Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5 ngày 14-9-1980 về việc phân công, phân cấp choỦy ban Nhân dân quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bản lẻ của Sở Thươngnghiệp đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận (kèm thoe quyếtđịnh này).

Điều 2. – Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ tịchỦy ban Nhân dân quận 5, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyềnvà thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

BIÊNBẢN THỎA THUẬN GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG NGHIỆP, GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÁNH VÀ CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

“Về việc phân công, phân cấp choỦy ban Nhân dân quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bán lẻ của Sở Thươngnghiệp hiện đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận”.

Thi hành chủ trương của Thành ủyvà Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phân công, phân cấp quản lý giữa thành phốvà quận, huyện; Sở Thương nghiệp, Sở Tài chánh và ủy ban Nhân dân quận 5 nhấtttrí đề nghị Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về nguyên tắc và nội dungphân công, phân cấp quản lý và giao nhận các đơn vị thương nghiệp bán lẻ đanghoạt động trên địa bàn quận cho Ủy ban nhân dân quận 5 trực tiếp quản lý toàndiện như sau:

I. – NGUYÊN TẮC CHUNG VÈ PHÂNCÔNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ:

1) Việc phân công, phân cấp quảnlý là nhằm đảm bảo cho lực lượng thương nghiệp thành phố và quận đều mạnh, nắmđược nhiều hàng, nhiều tiền, nhanh chóng mở rộng trận địa thương nghiệp xã hộichủ nghĩa, thu hẹp lực lượng thương nghiệp tư nhân, đẩy lùi thị trường không cótổ chức, trước mắt trên những mặt hàng chủ yếu phục vụ sản xuất và đời sống,tiến tới làm chủ thị trường xã hội.

2) Tiến hành phân công, phân cấpquản lý và giao nhận trên cơ sở hiện có, bao gồm toàn bộ hệ thống cơ sở vậtchất, kỹ thuật, vật tư, hàng hóa, vật rẻ tiền mau hư, bao bì, trang thiết bị,tiền vốn, công nợ đã phát sinh trước đây, tài sản, phương tiện kinh doanh, cánbộ công nhân viên (đặc biệt là cửa hàng trưởng, phó, kế toán trưởng) của cácđơn vị được giao nhận, tạo thuận lợi cho nhau trong quá trình giao nhận và saukhi giao nhận, các cơ sở của thành phố hay quận quản lý vẫn hoạt động được bìnhthường.

3) Để đảm bảo các điều kiện cầnthiết trong việc phân công, phân cấp và giao nhận:

* Về phần quận: Chủ động chuẩnbị về tổ chức, cán bộ và trao đổi ý kiến với đồng chí Giám đốc Sở Thươngnghiệp, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng ban tổ chức chánh quyền thành phố để sắpxếp bố trí đội ngũ cán bộ theo chế độ phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Nhànước.

* Về phần Sở và các Công tythuộc Sở: khẩn trương giúp quận tiếp nhận nhanh, gọn, đảm bảo các nguyên tắc,thủ tục và đúng thời gian quy định.

4) Về thời điểm và thời giangiao nhận: lấy mốc thời gian 0 giờ ngày 1-10-1980 và đã quyết toán 6 tháng đầunăm và quý 3/1980 để làm căn cứ bàn giao. Để việc xác định trị giá hàng hóa,vật tư… trong bàn giao, bắt đầu từ 20-9-1980 Sở và Quận chỉ đạo các đơn vịthuộc diện giao nhận tiến hành kiểm kê hàng hóa tài sản bao gồm toàn bộ cơ sởvật chất như đã nói trên và tiến hành đối chiếu số liệu giữa các quận với cácbộ môn nghiệp vụ của Sở, để việc giao nhận được tiến hành đúng thời điểm1-10-1980.

5)Đối với những vấn đề có liênquan đến việc xác định vốn cho thương nghiệp quốc doanh quận:

* Về tiền vốn: Những hàng hóa,vật tư, phương tiện kinh doanh, vận tải, nhiên, nguyên liệu, tài sản cố địnhhoặc trang thiết bị, vật rẻ tiền mau hư, bao bì… thuộc của Sở hoặc của Công tycấp 2 giao theo nguyên tắc giao vốn không phải thanh toán, bên giao hạch toángiảm vốn, bên nhận hạch toán tăng vốn.

* Về hàng hóa trưng mua của tưsản thương nghiệp: còn tại kho Công ty bách hóa bán lẻ quận 5 hiện nay, sau khikiểm kê định giá cụ thể số hàng này, ngoài số cần phải điều hòa phục vụ nhu cầuchung của thành phố, số còn lại Sở Thương nghiệp giao cho quận 5 bán ra và nộpngân sách Nhà nước, sau khi trừ chiết khấu thương nghiệp 6%.

* Riêng về nguyên liệu, vật tưcủa các Công ty cấp thành đang gia công, hoặc mới tổ chức gia công, thì tách rakhông tính vào quỹ hàng hóa chung. Nếu để quận tiếp tục thực hiện các hợp đồnggia công đó, thì sau này quận sẽ giao lại cho Công ty cấp thành theo chỉ tiêuquy định của Sở Thương nghiệp.

Trong quá trình giao nhận, nếuphát sinh những vấn đề mới, Quận và Sở cùng nhau tích cực giải quyết để thanhlý, thanh toán dứt điểm trong thời gian ngắn nhất theo đúng chế độ quản lý kinhtế của Nhà nước.

II – NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂNCẤP QUẢN LÝ VÀ GIAO NHẬN:

Dựa vào nguyên tắc chung trên,nội dung cụ thể về phân công, phân cấp quản lý và giao nhận như sau:

A – MÀNG LƯỚI KINH DOANH:

1) Đối với Công ty bách hóa tổnghợp bán lẻ:

Là đơn vị kinh doanh hạch toánkinh tế độc lập trực thuộc Sở Thương nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận 5,nay Sở Thương nghiệp giao về quận 5 trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống tổ chứckinh doanh của Công ty gồm: nhà cửa, kho tàng, màng lưới cửa hàng bán lẻ, trạmgia công thu mua, cơ sở may đo, cơ sở sửa chữa, trang thiết bị, phương tiệnkinh doanh, vật tư, hàng hóa, tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương theo sốliệu kiểm kê 0 giờ ngày 1-10-1980 và đã quyết toán 6 tháng đầu năm và quý3/1980.

Về kế hoạch lưu chuyển hàng hóa,nhứt là chỉ tiêu mặt hàng còn lại đến cuối năm, Sở Thương nghiệp chỉ đạo cácCông ty cấp thành tiếp tục rót hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho cấp quận giacông nắm hàng.

Sau khi giao nhận xong, Ủy banNhân dân quận 5 sẽ làm đầy đủ thủ tục cần thiết, đề nghị Ủy ban Nhân dân thànhphố ra quyết định thành lập Công ty tổng hợp cấp quận để Công ty có cơ sở pháplý hoạt động kinh doanh theo nội dung nhiệm vụ mới được giao.

2) Đối với các cửa hàng: Vậtliệu xây dựng, chất đốt, rau quả, thực phẩm 1, thực phẩm 3 trực thuộc các Côngty chuyên doanh của Sở đang phục vụ tại quận 5:

Sở Thương nghiệp giao các cửahàng nói trên về quận 5 quản lý toàn diện theo hướng tổ chức và hoạt động nhưsau:

* Công ty chất đốt bàn giao toànbộ cửa hàng, màng lưới kho tàng, hàng hóa, vật tư, cán bộ, lao động, tiền lươngtheo những nguyên tắc trên, thuộc phạm vi cửa hàng của mình cho Công ty Báchhóa tổng hợp quận 5 trực tiếp quản lý kinh doanh (theo quyết định số 176/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố).

* Công ty Vật liệu xây dựng bàngiao toàn bộ cửa hàng, màng lưới, kho tàng, hàng hóa, vật tư, cán bộ, lao động,tiền lương theo những nguyên tắc trên cho Ủy ban Nhân dân quận 5 thông qua BanVật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5 tiếp nhận.

Cửa hàng vật liệu xây dựng làđơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, chịu sự chỉđạo trực tiếp của Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5.

Các Công ty rau quả, Thực phẩm1, thực phẩm 3 bàn giao toàn bộ cửa hàng, màng lưới, kho tàng, vật tư, cán bộ,lao động tiền lương theo những nguyên tắc trên thuộc phạm vi cửa hàng của Côngty mình cho Chủ nhiệm cửa hàng thực phẩm Tổng hợp quận 5 trực tiếp quản lý kinhdoanh.

Cửa hàng thực phẩm tổng hợp làđơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như Công tycấp quận và Ủy ban Nhân dân quận 5 sẽ là đủ thủ tục cần thiết đề nghị Ủy banNhân dân thành phố ra quyết định thành lập cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận 5để đơn vị này có cơ sở pháp lý hoạt động kinh doanh.

Với tổ chức như trên, hệ thốngthương nghiệp quốc doanh (chưa kể hệ ăn uống) của quận 5 gồm có:

+ Công ty công nghệ phẩm tổnghợp cấp quận là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, kinh doanh những ngành hàng:bách hóa, vải sợi, may mặc, kim khí điện máy, sửa chữa, chất đốt.

+ Cửa hàng thực phẩm tổng hợp làđơn vị hạch toán kinh tế đọc lập, kinh doanh các ngành hàng: rau quả, thủy sản,thịt và gia cầm, thực phẩm công nghệ.

+ Cửa hàng Vật liệu xây dựng làđơn vị hạch toán kinh tế độc lập kinh doanh các mặt hàng vật liệu về xây dựng.

3) Về quan hệ chỉ đạo và lề lốilàm việc giữa quận và thành phố:

– Ủy ban Nhân dân quận 5 chịutrách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về việc chỉ đạo và quản lý toàndiện các Công ty và cửa hàng thương nghiệp nói trên, thông qua Ban Vật tư –thương nghiệp – đời sống quận 5.

– Công ty công nghệ phẩm tổnghợp cấp quận, cửa hàng thực phẩm tổng hợp, cửa hàng vật liệu xây dựng phải chịusự chỉ đạo của Sở Thương nghiệp về chính sách và kế hoạch kinh doanh, về cácđịnh mức tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật trong ngành thương nghiệp và thực hiện đầyđủ các chế độ báo cáo thống kê, kế toán theo quy định của Nhà nước và củangành. Quan hệ chặt chẽ với các Công ty cấp thành trong việc thực hiện chỉ tiêunhận hàng và giao nộp sản phẩm thu mua, gia công theo các hợp đồng kinh tế vàtheo chỉ tiêu điều động của Sở.

– Công ty công nghệ phẩm tổnghợp cấp quận, cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận, cửa hàng vật liệu xây dựngngoài thực hiện mối quan hệ giữa cấp thành và cấp quận theo chế độ ủy thác thumua cho thành phố như trên, còn phải tổ chức kinh doanh khiai thác mọi tiềmnăng sản xuất và nắm hàng tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp trong quận, đểtrao đổi với các nơi nhằm nắm nhiều nguồn nguyên liệu, hàng hóa, mở rộng thịtrường xã hội chủ nghĩa, góp phần phục vụ sản xuất, đời sống và cải tạo thịtrường xã hội.

B – VỐN HOẠT ĐỘNG

Định mức vốn lưu động của Côngty Công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận, cửa hàng vật liệu xây dựng được xác địnhtheo vị trí giá tổng mức lưu chuyển hàng hóa theo kế hoạch năm 1980. Sở thươngnghiệp căn cứ định mức vốn lưu động này giao cho Ủy ban Nhân dân quận 5, để Ủyban Nhân dân quận 5 cấp lại cho các đơn vị thương nghiệp quốc doanh quận hoạtđộng.

Trường hợp vốn tự có và coi nhưtự có của Công ty và Cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận, Cửa hàng Vật liệu xâydựng, tính đến ngày giao nhận so với vốn định mức còn thấp và thiếu, Sở Thươngnghiệp sẽ giao thêm, thừa thì Sở sẽ rút bớt điều cho các đơn vị khác trongngành.

Về vốn cố định, lấy số liệu kiểmkê 0 giờ ngày 1-10-1980 để làm căn cứ giao nhận.

C – VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINHDOANH, TÀI CHÁNH, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG:

1) Quản lý kinh doanh:

Công ty công nghệ phẩm tổng hợpcấp quận, Cửa hàng thực phẩm tổng hợp quận, cửa hàng vật liệu xây dựng, cần dựavào số kiểm tra của cấp trên và của quận, kết hợp với nhau phát huy quyền làmchủ tập thể của công nhân viên chức trong đơn vị mà xây dựng kế hoạch kinhdoanh và các kế hoạch biện pháp của đơn vị mình và trực tiếp bảo vệ các kếhoạch trước Ủy ban Nhân dân quận.

Ủy ban Nhân dân quận căn cứ vàochỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho quận với ý kiến đềxuất của Ban Kế hoạch, Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận mà duyệt cácchỉ tiêu kế hoạch của các Công ty và cửa hàng quận.

Để thực hiện nguyên tắc quản lýtheo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ trong việc xâydựng và thực hiện kế hoạch ở quận, Sở Thương nghiệp sẽ thông báo kịp thời choỦy ban Nhân dân quận (thông qua Ban Vật tư – thương nghiệp- đời sống) về chủtrương phương hướng phát triển kinh doanh của ngành với các chỉ tiêu hướng dẫnvề những mặt hàng cụ thể để Ủy ban Nhân dân quận có cơ sở xét duyệt các chỉtiêu và chỉ đạo cụ thể nhằm đẩy mạnh kinh doanh nguồn hàng ngoài kế hoạch.

2) Về quản lý tài chánh:

Các đơn vị thương nghiệp quốcdoanh quận được Sở Thương nghiệp giao vốn và vay vốn Ngân hàng Nhà nước để hoạtđộng. Các đơn vị thương nghiệp quốc doanh quận để đảm bảo kinh doanh có hiệuquả kinh tế và tích lũy cho Nhà nước. Số tích lũy tiền tệ thu được trong kinhdoanh phải nộp đầy đủ và kịp thời vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

3) Về quản lý lao động – tiềnlương và cán bộ

Chỉ tiêu về lao động tiền lươngcủa Công ty công nghệ phẩm tổng hợp cấp quận, cửa hàng thực phẩm tổng hợp, cửahàng vật liệu, xây dựng, do Ủy ban Nhân dân quận phân bố (dựa trên nhiệm vụ kếhoạch kinh doanh của Công ty và cửa hàng và các tiêu chuẩn định mức của ngànhdọc).

Tất cả cán bộ công nhân viên củaCông ty và cửa hàng do Ủy ban Nhân dân quận quản lý. Riêng việc bổ nhiệm, điềuđộng hoặc cách chức đối với Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Kế toán trưởng Công ty,Cửa hàng (đơn vị hạch toán kinh tế độc lập) thì Ủy ban Nhân dân quận có sựthống nhất ý kiến với đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp. Riêng về Kế toántrưởng, phải có sự thống nhất ý kiến với đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh. Quậnchịu trách nhiệm tập huấn bồi dưỡng cán bộ ngắn ngày, Sở chịu trách nhiệm đàotạo cán bộ từ cửa hàng trưởng, phó trở lên theo chương trình toàn diện dài hạn.

III. – TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để việc bàn giao được nhanh gọn,không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị thương nghiệp cấpthành và quận, cần tiến hành khẩn trương một số công tác cụ thể sau đây:

1) Các Phòng chức năng cảu SởThương nghiệp như kế toán tài vụ, cán bộ, tổ chức, lao động tiền lương, cần cókế hoạch và biện pháp cụ thể hướng dẫn các Công ty chuyên doanh chuẩn bị đầy đủcơ sở giao nhận.

2) Ủy ban Nhân dân quận cầnchuẩn bị đầy đủ về tổ chức cán bộ, trước hết là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, kếtoán trưởng, cửa hàng trưởng và phó, nắm chắc tình hình, chuẩn bị số liệu đốichiếu, sẵn sàng cho việc giao nhận theo các nguyên tắc chug đã nêu ở trên.

– Trước mắt Quận ủy và Ủy banNhân dân quận 5 cần tăng cường cán bộ cho Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sốngquận, củng cố các bộ môn giúp việc cho Ban để đủ sức tham mưu cho Quận ủy và Ủyban Nhân dân về quản lý hành chánh kinh tế và chỉ đạo kinh doanh các đơn vịthương nghiệp quốc doanh quận.

3) Sau khi có quyêt định của Ủyban Nhân dân thành phố về việc tổ chức phân công phân cấp và giao nhận các đơnvị của Sở cho Ủy ban Nhân dân quận 5, đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp và Ủyban Nhân dân quận 5 giao cho các phòng chức năng của Sở và Ban Vật tư – thươngnghiệp – đời sống quận 5 quan hệ với các Công ty và cửa hàng điều hòa công việcchung trong phạm vi bàn giao và xây dựng lịch bàn giao cụ thể.

– Về phía Sở Thương nghiệp dođồng chí Lê Công Thơ, Phó Giám đốc Sở Thương nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo cụthể công việc bàn giao.

– Về phía Ủy ban Nhân dân quận 5do đồng chí Vương Thanh Năm Trưởng Ban Vật tư – thương nghiệp – đời sống quận 5chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận và hoạt động theo phương hướngtrên.

4) Ngoài các vấn đề nêu trên, đểviệc tổ chức phân công phân cấp quản lý và bàn giao được thuận lợi, chúng tôiđề nghị Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành hữuquan thực hiện những phần việc của ngành theo mục tiêu này.

Ngoài ra, quận 5 kiến nghị khiđã phân công, phân cấp quản lý cho quận, việc đảm bảo ổn định đời sống cho8.000 cán bộ cong nhân viên quận 5 và lối 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, quânđội (nếu ngành dọc cung cấp không đủ tiêu chuẩn định lượng), cần giải quyết 2vấn đề:

a) Hàng tháng đến ngày 15, SởThương nghiệp thông báo chính thức cho quận biết số hàng hóa cung cấp theo tiêuchuẩn định lượng với giá cung cấp cho cán bộ công nhân viên quận 5 được baonhiêu, mặt hàng gì. Nếu được đầy đủ là rất tốt. Nếu thiếu, quận sẽ bổ sung chođủ bằng hiện vật với giá cung cấp, nếu những hàng này là hàng thu mua và traođổi hai chiều theo giá đảm bảo kinh doanh, thì phần chênh lệch do quận tự bùđắp bằng số lời kinh doanh ngoài kế hoạch, nếu còn thiếu thì Sở Thương nghiệpcấp bù cho đủ theo chế độ chung của Nhà nước.

b) Cùng với việc phân công phâncấp và giao nhận với Sở Thương nghiệp, đề nghị Ủy ban kế hoạch thành phố giaotoàn bộ chỉ tiêu lao động và quỹ tiền lương, chỉ tiêu nhiêu liệu và các chỉtiêu khác tương ứng của các đơn vị giao nhận về Ủy ban Nhân dân quận 5 quản lývà phân bổ.

(Làm tại Ủy ban Nhân dân quận 5ngày 14-9-1980).

GĐ SỞ THƯƠNG NGHIỆP

Đã ký và đóng dấu

Trần Tấn

UBND QUẬN 5

Đã ký và đóng dấu

Trang Tấn Khương

GĐ SỞ TÀI CHÁNH

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Ngọc Ẩn