ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNCẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phvề kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáovề tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm2014 củay bannhân dân tỉnh ban hành quy định công b, công khai thủ tục hành chính và chếđộ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chínhtrên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc STài nguyên và Môi trường tại Côngvăn số 123/TNMT-VP ngày 05/02/2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnhvực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện. Bãi bỏ các thủ tục hành chính vềlĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện đã được y ban nhân dân tnh công bố tại Quyết định số 2446/QĐ- UBND ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Điều 2. y ban nhân dân cấp huyện có tráchnhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ s cơ quan và trên Trang Thông tin điệntử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng yban nhân dân tnh; Giám đốc các S, Thủ trưởng các cơ quan chuyên mônthuộc y ban nhân dân tnh;Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã vàthành ph Huế; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
- VP; CVP, PCVP và CV;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu VT, ĐC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 383/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế