UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu

và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ sở tài chính

sang Sở Tài nguyên và Môi trường

------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính ssang ngành tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT - BTNMT - BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất.

2. Các hồ sơ, tài liệu từ ngày 01/01/2006 bằng văn bản và dữ liệu dạng số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình đề tài, đề án, dự án về định giá đất.

3. Ba (03) cán bộ, công chức làm công tác định giá đất.

Điều 2. Quy định trách nhiệm

- Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng nhiệm vụ, quyền hạn, hồ sơ, tài liệu, công chức làm công tác định giá đất theo nội dung được quy định tại Điều 1 của Quyết định này cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bảo đảm để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên tục, có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức để thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao. Căn cứ Thông tư liên tịch của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

- Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc điều chuyển trên từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc thực hiện điều chuyển trên bảo đảm đúng quy định hiện hành và hoàn thành trong tháng 3 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thành