Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ, THU NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2924/QĐ-TCHQ ngày ...
 • Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu; ...
 • QUY CHẾ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ, THU NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT, TIỀN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Giải thích các thuật ngữ và khái niệm
 • Chương II QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN
 • Điều 3. Quy trình trao đổi, xử lý thông tin
 • Điều 4. Thời gian và quy trình đối chiếu thông tin
 • Chương HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • Điều 5. Điều kiện kết nối, trao
 • Điều 6. Dừng kết nối, trao đổi
 • Điều 7. Thông điệp dữ liệu
 • Điều 8. Gửi, nhận lại thông điệp dữ liệu
 • Điều 9. Bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử
 • Điều 10. Giải pháp bảo mật
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cục Thuế xuất nhập khẩu
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục công nghệ thông tin và thống kê Hải quan
 • Điều 13. Trách nhiệm của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
 • Điều 14. Xử lý vi phạm
 • PHỤ LỤC I VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ DỪNG KẾT NỐI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC HẢI ...
 • PHỤ LỤC II THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU