BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ PC, Vụ HCSN, Cục KHTC, Cục QLBH, VP Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn Bộ Tài chính;
- Hiệp hội Bảo hiểm VN;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 

KẾ HOẠCH

LỘ TRÌNH XÃ HỘI HÓA NHIỆM VỤ TCHỨC THI CHNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nội dung công việc

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

I

Giai đon 1 (từ 2019 đến 2021): Việc tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo các quy định pháp luật hiện hành

1

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm (bổ sung một số quy định về hệ thống chứng chỉ hành nghề bo hiểm, đơn vị tổ chức thi, điều kiện của các đơn vị thực hiện tổ chức thi chứng chỉ hành nghề bảo hiểm)

+ Đánh giá thực tiễn

+ Khảo sát kinh nghiệm quốc tế (khảo sát, dịch tài liệu)

+ Đề xuất chính sách, dự thảo quy định

- Trung tâm NCĐTBH thực hiện tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành

2018 - 2019

Cục QLBH

- Vụ TCCB

- Vụ Pháp chế

2

- Trình các cấp có thm quyn trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm

- Trung tâm NCĐTBH thực hiện tổ chức thi chứng chđại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành

2019 - 2020

Cục QLBH

Vụ Pháp chế

3

Xây dựng "Đề án tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm" trình Bộ.

2019

Cục QLBH

- Vụ TCCB

- Vụ Pháp chế

- Vụ HCSN

- Cục KHTC

4

- Thực hiện tái cơ cấu Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

+ Thành lập Hội đồng quản lý, bộ máy nhân sự

+ Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế tài chính của Trung tâm NCĐTBH

- Trung tâm NCĐTBH thực hiện tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành

2020 -2021

Cục QLBH

- Vụ TCCB

- Vụ Pháp chế

- Vụ HCSN

- Cục KHTC

II

Giai đon 2 (từ năm 2022): Thực hiện xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật

5

Thực hiện xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định Luật KDBH sửa đổi có hiệu lực và các văn bản, quyết định của cơ quan có thẩm quyền

2022

Cục QLBH

- Vụ TCCB

- Vụ Pháp chế

- Vụ HCSN

- Cục KHTC