BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU, ĐẶTHÀNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chếvề đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhànước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trường các Vụ: Kế hoạch. Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án, nhiệmvụ chuyên môn thực hiện theo hình thức đấu thầu, đặt hàng năm 2014 thuộc phạmvi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 10 dự án, nhiệm vụ, trong đó: 01dự án, nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đấu thầu và 09 dự án, nhiệm vụ thực hiệntheo hình thức đặt hàng. Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộcó trách nhiệm chỉ đạo đơn vị chủ trì dự án nhiệm vụ tiến hành xây dựng dự ánchi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệttrước 15 tháng 4 năm 2014 làm căn cứ phê duyệt nội dung tổ chức đấu thầu, đặt hàng của từng dự án, nhiệm vụ để triển khaithực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kếhoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

DANH MỤC

DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰCHIỆN THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 03 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Ghi chú

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

I

Sự nghiệp kinh tế

1

Bộ phim thứ 2 "Lịch sử của biển, đảo Việt Nam" thuộc dự án "sản xuất phim tài liệu, khoa học biển đảo Việt Nam - tiềm năng, lịch sử và tương lai của chúng ta"

TỔ CHỨC ĐẶT HÀNG

I

Sự nghiệp kinh tế

2

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 các vùng kinh tế - xã hội giai đoạn II vùng Đông Nam Bộ; Miền núi và Trung du Bắc Bộ

3

Đo đạc bổ sung và hoàn thiện địa hình lòng dẫn hệ thống sông Hồng phục vụ dự báo, cảnh báo lũ và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu

4

Điều tra, thống kê và lập danh mục công trình khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước trên các sông liên tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

5

Điều tra, đánh giá tiềm năng kaolin và felspat vùng Tân Thịnh - Bằng Doãn, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái

6

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở liệu về địa giới hành chính

II

Sự nghiệp môi trường

7

Xây dựng mô hình thí điểm thu gom, xử lý và quản lý rác thải sinh hoạt lưu vực sông Cầu, áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Kạn

8

Xây dựng mô hình thí điểm thu gom, xử lý và quản Iý rác thải sinh hoạt vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, áp dụng thử nghiệm cho tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

9

Xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đảo, áp dụng thí điểm cho huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi

10

Xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn tổng hợp cho một số làng nghề