BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------------
Số: 384/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền trên báo chí
về gia đình, công tác gia đình năm 2014
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Gia đình và Xã hội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2014.
Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai