ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/2004/QĐ-UB

Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRỰC THUỘC SỎ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH UBNDTỈNH PHÚ THỌ

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Thông tư Liên bộ số 15/2003/TTLB-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Liên Bộ BộKhoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Khoa họcvà Công nghệ ở địa phương;

Căncứ Quyết định số 3282/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của UBND tỉnh quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởKhoa học và Công nghệ. Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vịsự nghiệp Khoa học có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Ngânhàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Địa điểmcủa Trung tâm: Trước mắt đặt tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm:

a)Chức năng: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ có chức năngnghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ Khoa học và công nghệ vàophục vụ sản xuất và đời sống.

b)Nhiệm vụ:

1. Tổchức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trongvà ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

2. Tổchức và phối hợp thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhânrộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

3. Lựachọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thành quy trình kỹ thuậtphù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Thựchiện các hợp đồng dịch vụ, chuyển giao công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực khoahọc công nghệ phù hợp với quy định của luật pháp.

5. Thựchiện việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học về lĩnh vực khoahọc, công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ nhiệm vụ của Trungtâm.

6. Quảnlý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản... của Trung tâm ứng dụng tiếnbộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh,của Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Thựchiện các nhiệm vụ khác do Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Điều3. Về tổ chức bộ máy và biên chế:

a)Tổ chức, bộ máy: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ có:

- Giámđốc và Phó Giám đốc

-Cán bộ, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b)Biên chế: Trung tâm tiến bộ Khoa học và Công nghệ được giao 20 biên chế,chia làm 2 bộ phận.

- Bộphận được Ngân sách Nhà nước cấp lương: 03 biên chế (Điều động trong biên chếcủa Sở Khoa học và Công nghệ).

- Bộphận hợp đồng quỹ lương do Trung tâm tự chi trả: 17 biên chế.

Điều4.Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ Quyết định 1333/2001/QĐ-UB ngày17/5/2001 của UBND tỉnh quy định phân cấp tổ chức và cán bộ, công chức để bổnhiệm cán bộ quản lý và bố trí cán bộ cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa họcvà Công nghệ.

Điều5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội dụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các sở, ngành, Chủtịch UBND các huyện, thành, thị, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Côngnghệ căn cứ Quyết định thi hành.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
Ngô Đức Vượng