UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

_________

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số: 385/1999/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 24 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v Bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cho Sở TM-DL

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Chính phủ về việc phân cấp uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài;

- Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BTM ngày 26/12/1998 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho UBND tỉnh Hà Nam xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

- Căn cứ Công văn số 7231/TM-ĐT ngày 29/12/1998 của Bộ Thương mại về việc thực hiện quyết định uỷ quyền;

- Xét đề nghị của Sở Thương mại - Du lịch và Ban tổ chức chính quỳên tỉnh Hà Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung chức năng nhiệm vụ quỳên hạn cho Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hà Nam như sau:

Sở Thương mại - Du lịch có chức năng giúp UBND tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam và quản lý hoạt động thương mại của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Giám đốc sở Thương mại - Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được bổ sung của ngành để bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, sở Thương mại - Du lịch, Ban tổ chức chính quyền tỉnh và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

.- Bộ thương mại ( để b/c)

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như điều 5

CHỦ TỊCH

- Lưu VT,VP8

(Đã Ký)

.q3

Đinh Văn Cương