BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số: 385/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật
Chương trình minh bạch trong hoạt động xây dựng - giai đoạn chuyển tiếp”
do Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BXD ngày 21/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” do Cơ quan phát triển Quốc tế Anh (DFID) tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-BXD ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình minh bạch trong hoạt động xây dựng - Giai đoạn chuyển tiếp” do Cơ quan phát triển Quốc tế Anh (DFID) viện trợ không hoàn lại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi, bổ sung nhân sự trong Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình minh bạch trong hoạt động xây dựng - giai đoạn chuyển tiếp” (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) do Cơ quan phát triển Quốc tế Anh (DFID) tài trợ, cụ thể như sau:
1. Những cán bộ có tên dưới đây thôi không tham gia trong thành phần Ban Quản lý dự án do phân công thực hiện nhiệm vụ công tác khác:
a) Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;
b) Ông Nguyễn Trọng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;
c) Ông Trần Nguyên Chính, Chuyên viên chính Cục Hạ tầng kỹ thuật.
2. Bổ sung những cán bộ có tên dưới đây tham gia trong thành phần Ban Quản lý dự án:
Bà Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Thành viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Vụ Tổ chức cán bộ, Quản lý hoạt động xây dựng, Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; Giám đốc, Phó giám đốc và các thành viên Ban Quản lý dự án; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB, HĐXD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Cao Lại Quang