KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐÀO TẠO TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
----------------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ. Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò do Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ quy định.
Điều 2. Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò gồm: Trưởng Chi nhánh (tương đương Trưởng phòng); các Phó trưởng Chi nhánh (tương đương Phó trưởng phòng); viên chức và người lao động của Chi nhánh. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng Chi nhánh, Phó trưởng Chi nhánh và tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên KTNN, Văn phòng Đảng- Đoàn thể;
- UBND Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, TCCB (02).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Vương Đình Huệ

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?