ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ MỨC THU DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thi;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT -BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, Kỳ họp thứ 4 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 421/TTr-STC ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và mức thu dịch vụ thoát nước giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Giá dịch vụ thoát nước là 3.000 đồng/m3 nước sạch tiêu thụ (Ba nghìn đồng chẵn).

2. Mức thu dịch vụ thoát nước là 1.500 đồng/m3 nước sạch tiêu thụ (Một nghìn năm trăm đồng).

(Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì phi hp với các đơn vị có liên quan triển khai, tham mưu ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên”.

2. Giao Sở Tài chính mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc theo dõi, cấp phát, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ thoát nước theo quy định; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao đơn vị thực hiện công tác thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên: Trên cơ sở giá dịch vụ thoát nước và định mức kinh tế kỹ thuật của hoạt động thu gom và xử lý nước thải tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có chức năng giám sát, nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn chưa thực hiện bàn giao Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên đảm bảo đúng quy định.

4. Giao Công ty Cphần Nước sạch Thái Nguyên thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước của các tổ chức, hộ gia đình dùng nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thông qua hóa đơn tiêu thụ nước sạch hàng tháng và được trích đlại 3,7% trên tổng số thu thực tế để chi phí phục vụ công tác thu, phần còn lại nộp vào tài khoản do Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện việc quản lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.
Trinhnq/QĐ.T01/12b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nhữ Văn Tâm