UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3850/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ VÀ KINHPHÍ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN BẮC TRÀ MY GIAIĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chínhphủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổsung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ vềlập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩmđịnh quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 03/11/2011 của UBND huyện BắcTrà My về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạchtổng thể kinh tế - xã hội huyện Bắc Trà My giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 484/TT-SKHĐT ngày 24 /11/ 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và kinh phí lập Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2025 với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộihuyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My.

3. Phạm vi nghiên cứu: Huyện Bắc Trà My và khu vực lân cận.

4. Quy mô và nội dung đầu tư:

a) Quy mô:

- Diện tích tự nhiên khoảng 825km².

- Dân số khoảng 39 ngàn người.

b) Nội dung đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch:

* Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện pháttriển, khả năng khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả lợi thế so sánh củahuyện Bắc Trà My:

- Phân tích, đánh giá những lợi thế so sánh về các yếu tố vàđiều kiện phát triển của huyện trong tổng thể tỉnh và vùng.

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hộivà thực trạng khai thác lãnh thổ huyện; đánh giá tiềm năng đóng góp vào ngânsách của huyện.

- Phân tích, dự báo ảnh hưởng của các yếu tố trong nước vàquốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tác động của quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng đến phát triển kinh tế - xãhội của huyện.

- Đánh giá về các lợi thế so sánh, hạn chế và cơ hội cùngcác thách thức đối với phát triển huyện trong thời kỳ quy hoạch.

* Luận chứng mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triểnkinh tế, xã hội phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh và vùng.

- Xác định vị trí, vai trò của huyện đối với nền kinh tế củatỉnh và vùng, từ đó luận chứng mục tiêu và quan điểm phát triển của huyện. Tácđộng của quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành đối với huyện trong thời kỳ quy hoạch.Luận chứng mục tiêu phát triển (gồm cả mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể).

- Định hướng phát triển kinh tế, giá trị xuất khẩu, một sốsản phẩm chủ yếu,... và tỷ trọng đóng góp của huyện đối với tỉnh, đóng góp vàongân sách, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh có so sánh với bình quânchung của tỉnh.

- Định hướng phát triển các vấn đề về xã hội: Mức tăng việc làm,giảm thất nghiệp, giảm đói nghèo, mức độ phổ cập về học vấn, tỷ lệ tăng dân số,tỷ lệ lao động qua đào tạo, mức giảm bệnh tật và tệ nạn xã hội, ...

* Định hướng phát triển cơ cấu kinh tế, phát triển và phânbố các ngành và lĩnh vực then chốt, các sản phẩm quan trọng, cơ cấu đầu tư (kểcả đề xuất các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm trong giai đoạn 5 năm đầuvà cho thời kỳ quy hoạch). Định hướng phát triển nguồn nhân lực và các giảipháp phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

* Phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnhthổ huyện:

Định hướng về tổ chức lãnh thổ về: Phát triển hệ thống đôthị, điểm dân cư tập trung và khu, cụm, điểm công nghiệp, tiểu, thủ côngnghiệp, làng nghề; phát triển hệ thống khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề; khuthương mại, hệ thống chợ gắn với các điểm dân cư. Phát triển khu vực nông thôn;phát triển các vùng cây trồng, vật nuôi hàng hoá. Phương hướng phát triển chonhững lãnh thổ đang kém phát triển và những lãnh thổ có vai trò động lực; pháttriển các vùng khó khăn gắn với ổn định dân cư, xoá đói, giảm nghèo. Các biệnpháp giải quyết chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa cáckhu vực, giữa thành thị và nông thôn và giữa các tầng lớp dân cư.

* Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo yêu cầu củacác hoạt động kinh tế, xã hội của huyện và gắn với huyện khác trong tỉnh, cụthể về định hướng phát triển: Mạng lưới giao thông; thông tin liên lạc, bưuchính, công trình thủy lợi, cấp nước, viễn thông; mạng lưới chuyển tải điện gắnvới mạng lưới chuyển tải điện của cả tỉnh, triển hệ thống kết cấu hạ tầng xãhội và phúc lợi công cộng. Phát triển mạng lưới giáo dục - đào tạo (cả đào tạonghề), hệ thống y tế - chăm sóc sức khỏe và các cơ sở văn hoá - xã hội.

* Định hướng dự báo các phương án sử dụng đất trên cơ sởđịnh hướng phát triển ngành, lĩnh vực.

* Luận chứng bảo vệ môi trường; xác định những lãnh thổ đangbị ô nhiễm trầm trọng, những lãnh thổ nhạy cảm về môi trường và đề xuất giảipháp thích ứng để bảo vệ hoặc sử dụng các lãnh thổ này.

* Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách thực hiện quyhoạch; đề xuất các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm có tính toán cân đốinguồn vốn để bảo đảm thực hiện và luận chứng các bước thực hiện quy hoạch; đềxuất phương án tổ chức thực hiện quy hoạch ( các giải pháp về: huy động vốn đầutư; đào tạo nguồn nhân lực; khoa học công nghệ, môi trường; cơ chế, chính sách;tổ chức thực hiện).

* Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Quy hoạch theoquy định.

* Thể hiện phương án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000 đối với các khu vựckinh tế trọng điểm.

5. Kinh phí đầu tư: 844.000.000 đồng (tám trăm bốn mươi bốn triệuđồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

7. Thời gian đầu tư: Năm 2011 - 2012.

8. Phương thức thực hiện: Theo quy định của Nhà nước về đấuthầu.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Bắc Trà My) phối hợp với các ngành và các địaphương liên quan căn cứ đề cương nhiệm vụ và dự toán được duyệt tổ chức triểnkhai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Trà My giaiđoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phêduyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu