NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2018 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hi, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư s21/2014/TT- NHNN ngày 14/8/2018 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ, nhận và chi trả ngoại tệ;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đi ngoại tệ của cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-NHNN ngày 16/11/2018 quy định về điều tra thng kê tin tệ, ngân hàng và hoạt động ngoại hi ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hi, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê tiền tệ và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động ngoại hi và hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP, VP4.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ
THỐNG ĐỐC

Đào Minh Tú

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hin

1

B-NHA-279522-TT

Thủ tục đề nghị xóa nợ đối với tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chui giá trị, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng

- Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Thông tư số 25/2018/TT- NHNN ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT- NHNN ngày 22/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Hoạt động tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

NHNNVN-285128

Thủ tục chuyển đổi hoạt động ngoại hối

- Thông tư số 21/2014/TT- NHNN ngày 14/8/2018 hưng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 28/2016/TT- NHNN ngày 5/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 21/2014/TT- NHNN ngày 14/8/2018 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Hoạt động ngoại  hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng)

3

NHNNVN-285142

Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ

- Thông tư số 34/2015/TT- NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ, nhận và chi trả ngoại tệ;

- Thông tư số 11/2016/TT- NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân;

Hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

NHNNVN-285143

Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ

- Thông tư số 34/2015/TT- NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ, nhận và chi trả ngoại tệ;

- Thông tư số 11/2016/TT- NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân;

Hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

B-NHA-183832-TT

Thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với cuộc điều tra thống kê về tiền tệ và ngân hàng của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và không có chức năng hoạt động ngân hàng

Thông tư số 26/2018/TT- NHNN ngày 16/11/2018 quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và hoạt động ngoại hi ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia

Hoạt động khác

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo thống kê)