THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 386/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH

-----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504);

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) như sau:

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan nêu trên gửi danh sách các đồng chí làm nhiệm vụ Ủy viên Ban Chỉ đạo 504 tới Văn phòng Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 504.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chỉ đạo 504 do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, KGVX, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, NC (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng