ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn giá lưới tọa độ địa chính và đo đạc bản đồ địa chính

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 21/06/1994;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Địa chính, Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thuế, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 355/TT-LN ngày 08 tháng 9 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt đơn giá: Lưới tọa độ địa chính, đo vẽ lập bản đồ địa chính (như bảng chi tiết kèm theo).

Điều 2. Đơn giá này được áp dụng đối với:

+ Các công trình thực hiện kế hoạch triển khai của tỉnh.

+ Phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong Tỉnh.

Đơn giá này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định và thay thế quyết định số 800/QĐ-CT ngày 05/03/1999.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Thị Kim Vân