ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3872/QĐ-UBND

ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH PHÁTTRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1867/QĐ-CTUBT NGÀY27/6/2003 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thươngmại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quyphạm pháp luật và Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháphướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại vềhàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 277/TTr-STMDL ngày 03/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy hoạch pháttriển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 vàđịnh hướng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CTUBT ngày27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

"1. Điểm 1 mụcIII phần thứ 2 của quy hoạch kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CTUBTđược sửa đổi lại như sau:

1. Tiêu chí lựa chọnquy hoạch và bổ sung địa điểm quy hoạch:

1.1. Tiêu chí lựa chọnquy hoạch:

- Phù hợp với pháttriển thị trường tại khu vực, để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, giao thông.

- Đảm bảo quy hoạch sửdụng đất tại địa phương, phù hợp quy hoạch xây dựng và quy định, quy chuẩn xâydựng Việt Nam đã ban hành.

- Thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanhxăng dầu.

1.2. Tiêu chí lựa chọnbổ sung địa điểm quy hoạch:

- Đảm bảo các quy địnhtại điểm 1.1 nêu trên.

- Diện tích đất phảiđảm bảo các quy định về thiết kế xây dựng trạm xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăngdầu theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

- Phù hợp với quyhoạch đường giao thông hoặc các dự án cải tạo nâng cấp các đường quốc lộ, tỉnhlộ; phù hợp với Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy địnhvề quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Không bổ sung quyhoạch điểm kinh doanh xăng dầu có khoảng cách trên cùng 1 con đường so với cửahàng kinh doanh xăng dầu hiện hữu hoặc điểm xăng dầu đã được quy hoạch dưới2.000m (hai ngàn mét).

Trong đó:

+ Đường có dải phâncách được xem như 2 đường.

+ Dải phân cách đượcáp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 về yêu cầu thiết kế đường ôtô.

+ Đường giao thôngđược áp dụng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm2010 và định hướng phát triển đến năm 2020.

- Không bổ sung quyhoạch tại khu vực giao lộ có khoảng cách tính từ chỉ giới đường đỏ, chỉ giớixây dựng đến ranh giới đất gần nhất đối với:

+ Giao lộ quốc lộ -quốc lộ là 500m.

+ Giao lộ tỉnh lộ -tỉnh lộ là 300m.

+ Giao lộ quốc lộ -tỉnh lộ: vị trí bổ sung nằm trên quốc lộ là 500m.

+ Giao lộ tỉnh lộ -quốc lộ: vị trí bổ sung nằm trên tỉnh lộ là 300m.

2. Điểm 2 mục III phầnthứ 2 của quy hoạch kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CTUBT được sửađổi lại như sau:

"2. Về cấp độ kỹthuật, công nghệ của các cửa hàng: Thực hiện theo quy định tại điểm2, Điều 15, Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinhdoanh xăng dầu”.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1867/QĐ-CTUBT ngày 27/6/2003 củaChủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái