ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH H CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3888/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞXÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 4953/TTr-SXD-VP ngày 10 tháng 7 năm 2013 và của Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này: 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Xây dựng, cụ thể thủ tục điều chỉnh cơcấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đu tư xâydựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc côngtrình dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở,ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kim soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Trang web TP; TT Tin học VPUBNDTP;
- Lưu: VT, (KSTTHC/T: 2b).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3888/QĐ-UBNDngày 17 tháng 7 năm2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph Hồ ChíMinh)

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính mớiban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: Có 01 thủtục hành chính.

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

a

Lĩnh vực Xây dựng:

1

Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦNII

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNGTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. Thủ tục hành chính mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:

1. Thủ tục điều chỉnh cơcấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị vàchuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình tự thựchiện:

Bước 1- Chuẩnbị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2- Nộphồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số60 Trương Định, phường 7, quận 3, TPHCM). Thời gian nhận hồ sơ từ thứ hai đếnsáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần (Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút,chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Khi nhận hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm trađầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định:

+ Trường hpthành phần hồ sơ đã đầy đủ và hp lệ thì viết biên nhận,ghi rõ ngày hẹn trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưađầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quyđịnh.

Bước 3- Nhậnkết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồsơ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3,TPHCM). Thời gian trả kết quả: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiu từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàngtuần).

- Cách thức thựchiện: nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chínhnhà nước.

- Thành phần, sốlượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi(theo mẫu phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 02/2013/TT-BXD );

- Các bản sao đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt, ban hành, gồm: văn bản công nhận chủ đầu tư; văn bản chấpthuận đầu tư; giấy chng nhận đầu tư; quyết định phê duyệtdự án; hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặtbằng của dự án; hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án;

- Phương án xin điều chỉnh cơ cấu cănhộ hoặc chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội,công trình dịch vụ (kèm theo bản vẽ thuyết minh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giảiquyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thựchiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tụchành chính: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan phối hp (nếu có): Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Tài nguyên và Môi trường; SởTài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dânquận-huyện nơi có dự án.

- Kết quả thủ tụchành chính: Tờtrình trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai:

Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi (theomẫu phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 02/2013/TT-BXD ).

- Các yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dựán nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ởthương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ thực hiện theo quyđịnh tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ởthương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mạisang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm2005;

+ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

+ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nộidung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

+ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

+ Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ởthương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mạisang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

PHỤLỤC SỐ 01

(Banhành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08tháng 3 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

Tên chủ đầu tư dự án
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /

, ngày tháng năm 201

ĐƠNXIN PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Cơcấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh, thành phố

1. Tên chủ đầu tư

2. Địa chỉ cơ quan, đơn vị:

3. Số điện thoại liên lc: Fax:

4. Giấy phép kinh doanh

5. Tên dự án đề nghị điều chỉnh:

6. Địa điểm xây dựng;

7. Lý do điều chỉnh (nêu rõ ngắn gọn);

8. Nội dung điều chỉnh;

9. Cam kết về tiến độ đầu tư thời hạnhoàn thành dự án;

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan có liên quan;- Lưu:

Chủ đầu tư dự án(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)