ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành đơn giá sửa đổi phần công tác đất bằng máy

________________________
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp đã ban hành ngày 30/6/1989;

Tiếp theo quyết định số 30/QĐ .UB ngày 20/4/1993 của tình về việc ban hành bộ đơn giá XDCB Lào Cai;

Căn cứ vào định mức sửa đổi bổ xung số 1132/BXD- VKT ngày 01/9 của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành bổ xung sửa đổi đơn giá XDCB phần công tác đất thi công bằng máy. Thay thế cho phần công tác đất đã được lập trong bộ đơn giá XDCB có ký hiệu từ 05.000 đến hết 06.000.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1991.

Điều 4. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các ban ngành của tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị trong tỉnh chiểu Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm