ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3890/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆSỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 3163/TTr-STCngày 25/8/2015 (kèm theo Biên bản liên ngành do Sở Tài chính chủ trì ngày12/8/2015) về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địabàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh hệ sđiều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnhThanh Hóa theo điểm a, khoản 2, Điều 18, Nghị định s 44/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụngđối với các tuyến đường trên địa bàn tnh Thanh Hóa bằng 1.

- Thời hạn áp dụng: Từ ngày01/01/2016 đến 31/12/2016.

Điều 2. Căncứ Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, các S: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong quátrình thực hiện, nếu giá đất trên thị trường có biến động so vớigiá đất quy định tại Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBNDtỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều tra, khảo sát, lậpphương án hệ số điều chỉnh giá đất theo trình tự quy định của pháp luật, gửi SởTài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, báo cáo UBNDtỉnh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môitrường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưng Cục Thuế Thanh Hóa; TrưngBan Qun lý Khu kinh tế Nghi Sơn; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
-
Bộ Tài chính, Bộ TN&MT;
-
Thường trực Tnh ủy, HĐND tnh;
-
Đoàn Đại biểu QH Thanh Hóa;
-
Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UB MTTQ tnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
-
Công báo tnh Thanh Hóa;
-
Cổng thông tin điện tử tnh Thanh Hóa;
-
Lưu: VT, KTTC (QDCD 15-012)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng