UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CHUẨN NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
- Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
- Căn cứ Quyết định số 3528/QĐ - UB ngày 13/9/1997 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện Nghị định số 90/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà nội;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hà nội tại tờ trình số 1048/TT-XD ngày 06/10/1997.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Ban hành giá chuẩn nhà ở xây dựng mới tại Thành phố Hà nội để xác định giá trị đền bù giải phóng mặt bằng theo Quyết định 3528/QĐ - UB ngày 13/9/1997 của UBND Thành phố Hà nội và làm căn cứ để xác định giá trị tài sản khi chuyển giao, nhượng bán:

Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn xây dựng

Cấp hạng nhà

Cấp IV

Cấp III

Cấp II

Cấp I

Biệt thự

Tường 110 mm không có trần

Tường 220 mm không có trần

2-3 tầng

4-5 tầng

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4

Giá

531

606

794

1.011

1.186

1.300

1.350

1.600

1.850

2.100

- Nhà cấp 4 nếu có trần cộng thêm 47.000 đ/m2 trần.

- Việc xác định cấp và hạng nhà thực hiện theo quy định tại Thông số 05/BXD ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng.

- Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cùng Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá nghiên cứu ban hành giá chuẩn xây dựng mới đối với nhà tạm, vật kiến trúc khác.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày ký.

Các phương án đền bù về nhà ở và công trình đã được UBND Thành phố phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không tính lại theo giá chuẩn quy định tại quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Ân