UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y TRÊN CƠ SỞ BỔSUNG NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ CHO CHI CỤC THÚ Y THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Quyết đỉnh 694/NN-TY /QĐ ngày 11/12/1993 của Bộ Nông nghiệp và công nghiệpthực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy định về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương và tổ chức mạng lưới Thú y cơ sở;

Thựchiện Nghị quyết số 89a-NQ/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về côngtác cán bộ;

Xétđề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát nông thôn tại Tờ trình số 495/TT-NN ngày29/3/2004 (kèm theo đề án số 494/ĐA-NN ngày 29/3/2004) xin phê duyệt Đề án tổchức bộ máy, biên chế của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và đề nghị của Sở Nội vụ tạiTờ trình số 83/TTr-SNV ngày 02/4/2004 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, biênchế cho Chi cục Thú y; đổi tên Chi cục Thú ý thành Chi cục Chăn nuôi, Thú ythuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Chi cục Chăn nuôi, Thú y trêncơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ, biên chế cho Chi cục Thú y để giúp Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và hoạtđộng sự nghiệp về công tác chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh.

1-Vị trí, chức năng:

Chicục Chăn nuôi, Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cótrách nhiệm giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh và hoạtđộng sự nghiệp về chăn nuôi, chẩn đoán, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch độngvật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú ythực phẩm có nguồn gốc động vật lưu thông tiêu dùng trong nước; quản lý thuốcthú y trong tỉnh theo sự phân công của Cục Thú y.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y có tư cách pháp nhân, có con dấu,kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp và được mở tài khoản theo quy địnhcủa pháp luật.

Trụsở của Chi cục đặt tại phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang (trong khuôn viêncủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang).

2-Nhiệm vụ quyền hạn:

2.1-Xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn,chương trình về công tác chăn nuôi, thú y trong phạm vi toàn tỉnh trên cơ sởchủ trương, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, của ngành.

2.2-Quản lý chất lượng giống vật nuôi, giống thủy sản; tổ chức thực hiện các hoạtđộng khảo nghiệm, kiểm định, đề xuất sử dụng giống vật nuôi, giống thủy sản mớitrong sản xuất; quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; hướngdẫn quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ trong chăn nuôi gia súc, gia cầm vàthủy sản trên địa bàn tỉnh.

2.3- Tổ chức thực hiện việc theo dõi, phát hiện, chẩnđoán, xác định dịch bệnh động vật, thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh; đềxuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn, dậptát các ổ dịch động vật xảy ra trong tỉnh và quản lý các ổ dịch cũ. Định kỳ kiểmtra dịch bệnh, vệ sinh thú y tại các cơ sở có hoạt động liên quan đến công tácthú y của tỉnh và của cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo sự phâncông của Cục Thú y.

2.4-Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông vậnchuyển trong tỉnh, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thực phẩm cónguồn gốc động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, thức ăn chăn nuôi trong phạm vitỉnh.

2.5-Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc khử trùng, tiêu độc cáccơ sở có hoạt động liên quan dấn công tác chăn nuôi, thú y, các phương tiện vậnchuyển động vật, sản phẩm động vật trong tỉnh.

2.6-Quản lý nhà nước về thuốc thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;trực tiếp quản lý, hướng dẫn sử dụng các loại Vaccine để phòng chống dịch bệnhđộng vật trong tỉnh; quản lý dự trữ về thuốc thú y của tỉnh.

2.7-Cấp, thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, dịch vụ tronglĩnh vực chăn nuôi, thú y, được thu lệ phí và phí tổn về công tác thú y theoquy định của Nhà nước.

2.8-Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ chính sách, chuyên môn nghiệp vụ thuộcchuyên ngành chăn nuôi, thú ý. Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, kỹthuật viên chăn nuôi, thú y về chuyên môn nghiệp vụ chăn nuôi, thú y; phápluật, chế độ chính sách về chăn nuôi, thú y.

2.9-Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác chăn nuôi, thú y, các chương trình quốcgia về phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàntỉnh được Cục Nông nghiệp, Cục Thú y phân công. Tiến hành khảo sát, thực nghiệmvà.chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi, thú y, thực hiệncác dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi, thú y theo quy định của Nhà nước.

2.10-Quản lý các đơn vị trực thuộc Chi cục, các Trạm Chăn nuôi, Thú y các huyện, thịxã, Trạm Kiểm dịch động vật theo quy định.

2.11-Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra; kiểm tra việc chấp hành pháp luật vềchăn nuôi, thú y của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đếncông tác chăn nuôi, thú y; xử lý các vi phạm hành chính về công tác chăn nuôithú y; giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo về chăn nuôi, thú y trongtỉnh theo thẩm quyền.

2.12-Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình chăn nuôi và dịch bệnh động vật, kiểmdịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật quản lý thuốc thú y và các hoạt độngkhác liên quan đến công tác chăn nuôi, thú y của tỉnh theo quy định của Cục Thúy, Cục Nông nghiệp và UBND tỉnh.

2.13-Tham gia và tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi vàthú y.

2.14-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều2. Về tổ chức bộ máy, biên chế Chi cụcChăn nuôi, Thú y, gồm:

1-Lãnh đạo Chi cục: 03 người

- ChiCục trưởng: 01 người

- PhóChi Cục trưởng phụ trách công tác thú y: 01 người

- PhóChi Cục trưởng phụ trách chăn nuôi - thuỷ sản: 01 người

2-Các phòng chuyên môn: 19 người

2.1-Phòng Chẩn đoán hiểm dịch thú y: 07 người

-Trưởng phòng: Do Phó Chi Cục trưởng kiêm nhiệm

- PhóTrưởng phòng: 01 người

- Cánbộ kỹ thuật chẩn đoán, chống dịch bệnh động vật: 03 người

- Cánbộ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ: 02 người

- Cánbộ quản lý thuốc thú y: 01 người

2.2-Phòng Kỹ thuật Chăn nuôi - Thủy sản: 06 người

-Trưởng phòng: Do Phó Chi Cục trưởng kiêm nhiệm

- PhóTrưởng phòng: 01 người.

-Chuyên viên kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc: 01 người.

-Chuyên viên kỹ thuật chăn nuôi tiểu gia súc: 01 người.

-Chuyên viên kỹ thuật chăn nuôi gia cầm: 01 người.

-Chuyên viên kỹ thuật thủy sản: 01 người.

-Chuyên viên kỹ thuật quản lý thức ăn chăn nuôi: 01 người.

2.3-Phòng Thanh tra: 02 người

-Chánh thanh tra: 01 người.

-Thanh tra viên. 01 người.

2.4-Phòng hành chính: 04 người

-Trưởng phòng: 01 người.

- Kếtoán: 01 người.

- Láixe: 01 người.

- Vănthư, thủ quỹ, thủ khoa tạp vụ, đánh máy: 01 người.

3-Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi Cục Chăn nuôi, Thú y:

3.1-Vị trí, chức năng:

CácTrạm Chăn nuôi, Thú y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú ycó trách nhiệm giúp Chi cục Chăn nuôi, Thú y và UBND huyện, thị xã quản lý nhànước về công tác chăn nuôi, thú y trên địa bàn huyện, thị xã; được sử dụng condấu riêng để giao dịch.

3.2-Nhiệm vụ, quyền hạn:

-Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Pháp lệnh Thú y trên địa bàn huyện, thị xã.Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địabàn.

- Phát hiện tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, quản lýcác ổ dịch cũ, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh cho UBNDhuyện, thị xã và Chi cục Chăn nuôi, Thú y. Chẩn đoán, xác minh dịch bệnh, baovây dập tắt các ổ dịch theo sự hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và chỉđạo của UBND huyện.

- Tổ chức, hướng dẫn thêm phòng cho đàn gia súc, gia cầmtheo định kỳ hàng năm, đúng mùa vụ. Thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sảnphẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bànhuyện, thị xã.

-Quản lý thuốc thú y, giống vật nuôi, giống thủy sản, thức ăn gia súc, thức ănthùy sản; hướng dẫn xây dựng tủ thuốc, túi thuốc thú y xã phường, thị trấn, hợptác xã phục vụ cho công tác phát triển chăn nuôi và phòng chữa bệnh cho giasúc, gia cầm, thủy sản tại cơ sở; hướng dẫn mạng lưới thú y cơ sở ký hợp đồngdịch vụ về thú y với cơ sở, hộ nông dân và cùng tham gia thực hiện.

-Thực hiện công tác chuyển giao kỹ thuật, công tác khuyến nông về chăn nuôi, thúy trên địa bàn huyện, thị xã. Thực hiện công tác thanh tra theo Pháp lệnh thúy. Tuyên truyền vận động người chăn nuôi thực hiện Pháp lệnh thú y, nhằm bảo vệvà phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

3.3-Các trạm Chăn nuôi, Thú y, gồm:

-Trạm Chăn nuôi, thú y huyện Na Hang: 04 người.

-Trạm Chăn nuôi, Thú y huyện Chiêm Hóa: 04 người.

-Trạm Chăn nuôi, Thú y huyện Hàm Yên: 04 người.

-Trạm Chăn nuôi, Thú y huyện Yên Sơn: 04 người.

-Trạm Chăn nuôi, Thú y huyện Sơn Dương: 04 người.

-Trạm Chăn nuôi, Thú y thị xã Tuyên Q~úang: 03 người.

(CácTrạm Chăn nuôi, Thú y có Trạm trưởng và các kỹ thuật viên)

Điều3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Cácông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầutư, Tai Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi,Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M UBND TỈNH TUYÊN QUANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang