ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2005/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 10 tháng 6 năm 2005

QUYỀT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐKHOẢN TẠI PHỤ LỤC SỐ 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2005/QĐ-UB NGÀY 30/3/2005 CỦA UBNDTHÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chínhphủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND7 ngày 09/12/2004 củaHội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu củangành Giáo dục - Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số khoản tại phụ lục số 4 về chế độ nhuận bútcho hoạt động văn hoá thông tin và Nghệ thuật quần chúng của Quyết định số23/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005 của UBND thành phố Cần Thơ về việc chế độ chi hànhchính sự nghiệp, như sau:

I/- Sáng tác:

04- Cải lương, kịch ngắn: ĐVT : 1.000đồng/vở

- Cấp thành phố : 600 - 1.000

- Cấp quận, huyện: 400 - 700

16- Sáng tác Market sân khấu lễ hội: ĐVT: 1.000đồng/ cuộc

- Cấp quận, huyện: 100 - 200

19- Maket tờ gấp, bưu ảnh: ĐVT: 1.000 đồng/tờ

- Cấp thành phố : 150 - 200

- Cấp quận, huyện: 100 - 150

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Vănhoá Thông tin, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịchUBND quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND
- Sở, Ban, ngành TP
- UBND quận, huyện
- Lưu TTLT
QĐ-UB-nhuận bút

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCHVõ Thanh Tòng