ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mức chi đảm bảo cho công tác

phổ biến, giáo dục pháp luật

______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chúc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của liên Sở Tài chính - Tư pháp lại Tờ trình số 12/TT .STC-STP ngày 25/01/2006 về việc quy định chế độ chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành một số mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

(Theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ phổ biên, giáo dục pháp luật, căn cứ nội dung, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, tiến hành lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng với dự toàn chi hoạt động thường xuyên của đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệí giao dự toán hàng năm cho đơn vị.

Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn