ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/VBÃI BỎ QUY ĐỊNH THU PHÍ DỰ THI, XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG CHUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí - lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí vàlệ phí;

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí thuộcthẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳhọp thứ 11;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quy định thu phí dự thi, xét tuyển vào lớp 10 các Trường Trunghọc phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2.Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và đượcáp dụng từ năm học 2008 – 2009. Các quy định liên quan đến thu phí dự thi, xéttuyển vào lớp 10 các Trường Trung học phổ thông chuyên đã quy định tại Quyếtđịnh số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính,Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng; Giám đốcKho bạc Nhà nước Đà Nẵng; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhândân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức và cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Duy Khương