ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hànhLuật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sungvề việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụngđất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtvà giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 184/TTr-STNMT ngày 17/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về diện tích táchthửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Điều 2. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xâydựng, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Điều 3.Quyết định này thaythế Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 04/10/2007 của UBND tỉnh ban hành Quyđịnh diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnhBình Phước.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Danh

QUY ĐỊNH

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBNDtỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi ápdụng

1. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyểnnhượng, cho tặng quyền sử dụng đất.

2. Áp dụng cho các loại đất bao gồm:Đất ở và đất nông nghiệp.

3. Không áp dụng cho các loạiđất còn lại.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đất ở: Là đất để xâydựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống, vườn, ao trong cùngmột thửa đất thuộc khu dân cư được công nhận là đất ở; bao gồm đất ở tại nôngthôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất nông nghiệp: Làđất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâmnghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng; baogồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làmmuối và đất nông nghiệp khác.

Điều 3. Hạn mức tách thửa đấtở

1. Đất ở tại các phường thuộcthị xã Đồng Xoài và các thị trấn thuộc các huyện, diện tích tách thửa tối thiểuquy định như sau:

a) Đối với thửa đất tại các khu quyhoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kíchthước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng… thìviệc tách thửa phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Đối với thửa đất tiếp giápvới các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, diện tích tách thửa tốithiểu là 45m2 (Bốn mươi lăm mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu củathửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m.

c) Đối với thửa đất tiếp giápvới các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36m2 (Ba mươi sáu mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đấtphải lớn hơn hoặc bằng 4m.

2. Đất ở tại các xã thuộc thị xãĐồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 100 m2 (Một trăm métvuông).

Điều 4. Hạn mức tách thửa đấtnông nghiệp

1. Đất nông nghiệp tại cácphường thuộc thị xã Đồng Xoài, các thị trấn thuộc các huyện: Diện tích táchthửa tối thiểu là 500 m2 (Năm trăm mét vuông).

2. Đất nông nghiệp tại các xã cònlại thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 1.000m2 (Một ngàn mét vuông).

Điều 5. Tách thửa đất nông nghiệptrong khu quy hoạch dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1. Đối với các phường thuộc thị xãĐồng Xoài và các thị trấn thuộc các huyện, việc tách thửa phải chuyển sang mục đíchlàm đất ở và diện tích tách thửa tối thiểu được quy định như sau:

a) Đối với thửa đất tại các khu quyhoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có quy định rõ kíchthước, diện tích, lộ giới, chỉ giới và khoảng lùi xây dựng, mật độ xây dựng… thìviệc tách thửa phải thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Đối với thửa đất tiếp giápvới các đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, diện tích tách thửa tốithiểu là 45 m2 (Bốn mươi lăm mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu củathửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5 m.

c) Đối với thửa đất tiếp giápvới các đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m, diện tích tách thửa tối thiểu là 36m2 (Ba mươi sáu mét vuông), trong đó chiều rộng hoặc chiều sâu của thửa đấtphải lớn hơn hoặc bằng 4 m.

2. Đối với các xã thuộc thị xãĐồng Xoài và các huyện: Việc tách thửa phải chuyển sang mục đích làm đất ở vàdiện tích tách thửa tối thiểu là 100 m2 (Một trăm mét vuông).

Điều 6. Trường hợp tách thửa đấtbao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ tính hạn mức của đất ở.

Điều 7. Các trường hợpthực hiện theo thừa kế hoặc thực hiện theo Bản án của Tòa án nhân dân không ápdụng Quy định này.

Điều 8. Các trường hợp khácdo cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trong quá trình thựchiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, UBND các huyện, thị xãkịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnhxem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.