ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨCDANH CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Kết luận số 145-KL/TU ngày 30/9/2008 của banThường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) tại Hội nghị lần thứ 44 về công tác bảo vệ chínhtrị nội bộ, công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Công văn số 94/HĐND ngày 27/10/2008 củaThường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung chức danh Phó Trưởng banBan Dân vận Đảng ủy xã, phường, thị trấn là cán bộ không chuyên trách và mứcphụ cấp chức danh này là 540.000 đồng/tháng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức danh Phó Trưởng ban BanDân vận Đảng ủy xã, phường, thị trấn là cán bộ không chuyên trách.

Điều 2. Phụ cấp của chức danh Phó Trưởng banBan Dân vận Đảng ủy xã, phường, thị trấn là 540.000 đồng/tháng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vàThủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Thiện