UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ MỘT SỐ KHOẢN ĐÓNG GÓPCỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢIDƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/6/2006 của Chínhphủ V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT- BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 02/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềchấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sáchhuy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND ngày 04/7/2008 của HĐND tỉnh Về miễn thuthuỷ lợi phí và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, quỹ, một số khoản đóng góp củanhân dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2571/TTr - STC ngày17/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí và một số khoản đóng góp củanhân dân trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Phí, lệphí:

a. Bãi bỏ Phídự thi, dự tuyển vào các trường Trung học phổ thông quy định tại Quyết định số 2111/QĐ - UBND ngày 11/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm học2008 - 2009.

b. Chuyển giaonhiệm vụ thu phí tham quan di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh động Kính Chủ(Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn) cho Ban Quản lý di tích huyện Kinh Môn.

Ban Quản lý ditích huyện Kinh Môn được sử dụng 100% số thu theo quy định tài chính hiện hành.

Thời gian thựchiện từ ngày 01/02/2008.

c. Chuyển giaonhiệm vụ thu Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các khu danh lam thắng cảnh,di tích lịch sử, công trình văn hoá cho UBND các xã, phường, thị trấn.

Uỷ ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn được sử dụng 100% số thu theo quy định tài chính hiệnhành.

Thời gian thựchiện từ ngày 01/8/2008.

d. Bổ sung mứcthu Phí sử dụng bến bãi khu vực xã, phường, thị trấn: 1.000đ/m2/tháng.

Thời gian thựchiện từ ngày 01/8/2008.

2. Các khoản đónggóp của nhân dân:

a. Bãi bỏ 3 khoảnđóng góp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định, bao gồm:

- Quỹ An ninh,quốc phòng quy định tại Quyết định số 666 - QĐ/UB ngày 26/5/1993 của Uỷ bannhân dân tỉnh Hải Hưng (cũ).

- Quỹ Y tế dânlập quy định tại Quyết định số 2176/2001/QĐ-UB ngày 20/8/2001 của Uỷ ban nhândân tỉnh Hải Dương V/v Thu và quản lý Quỹ Y tế dân lập.

- Tiền ký túcxá của sinh viên được quy định tại Quyết định số 3415/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thựchiện từ 01/8/2008.

Riêng đối vớitiền ký túc xá của sinh viên giao Hiệu trưởng các trường căn cứ vào khả năng đápứng, chất lượng ký túc xá và các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý ký túcxá để quyết định mức thu cho phù hợp.

b. Đối với cáckhoản đóng góp do cấp xã quy định:

Giao Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thựchiện việc bãi bỏ 07 khoản đóng góp do cấp xã thu theo Nghị quyết số 98/2008/NQ - HĐND ngày 04/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Bao gồm: Quỹ An ninh địaphương; Quỹ Thú y; Quỹ Kiến thiết địa phương; Quỹ Trẻ thơ hoặc Quỹ Mầm non; QuỹQuản trang; Quỹ Văn hoá xã; Quỹ Giao thông).

Thời gian thựchiện: Từ ngày 01/8/2008.

Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp tục rà soátcác khoản đóng góp của nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết địnhtheo nguyên tắc:

- Các khoản đónggóp mang tính chất xã hội, từ thiện và các khoản đóng góp theo từng vụ việcphải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện, phải lấy ý kiến của cộng đồngdân cư về mức thu và mục đích quyên góp. Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphải thực hiện công khai minh bạch theo quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy địnhcủa nhà nước.

- Các khoản doHTX thu phải được Đại hội xã viên quyết định.

Điều 2.Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân thựchiện theo quy định hiện hành.

Giao cho Giámđốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giámsát việc thực hiện.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các cấp; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Hồng Văn