ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 16 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢMTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂMĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy banThường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP; Thôngtư số 03/2007/TTLT /BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Liên bộ: Tài chính - Tư pháp vềviệc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cungcấp thông tin về giao dịch bảo đảm; Thông tư Liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP;
Căn cứ Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóaVII-kỳ họp thứ 12 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND và Nghị quyếtsố 69/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiếtcác loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàntỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của của Liên ngành: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Tư pháp Lâm Đồng tạiTờ trình số 1549/TTr-LN ngày 08 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh tỷ lệđiều tiết quy định tại Điều 3, Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 củaUBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụngphí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

- Cơ quan tổ chức thu phí đượctrích để lại 80% (tám mươi phần trăm) trên tổng số phí thực tế thu được trướckhi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho các chi phí phục vụ công tácthu phí theo quy định.

- Cơ quan tổ chức thu phí cótrách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí còn lại 20% (hai mươi phầntrăm) vào ngân sách Nhà nước theo các quy định hiện hành.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Ngoài nội dung về tỷ lệ điều tiết điềuchỉnh tại Điều 1 trên đây, các nội dung khác của Quyết định số 36/2007/QĐ-UBNDngày 25/9/2007 về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phícung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm của UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn không thayđổi.

Điều 3. Giao Sở Tàichính, Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương về biên lai, ấn chỉ; chếđộ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./-

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa